Mechnáčky, přírodní památka

Přírodní památka Mechnáčky Území leží 1km V od obce Strání – Květná v nadmořské výšce 450 m n. m. Původně využíváno jako jednosečná louka. Rozloha území je 9,6 ha. Motivem ochrany je členitý, široký žleb s květnatými loukami, mokřinami a vrstevnými prameny, místy porostlý stromy a keři. Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin a motýlů. Půdy jsou zde hnědé, slabě oglejené, hlinité až jílovitohlinité, náchylné k erozi. Z ohrožených druhů rostlin se vyskytuje prstnatec pleťový a májový, kruštík bahenní, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, vstavač kukačka, vstavač mužský, kozinec dánský, hrachor panonský. V roce 2002 zde byl objeven i vstavač osmahlý. Ze vzácných druhů motýlů zde byly zjištěny druhy typické pro bělokarpatské květnaté louky a to žluťásek barvoměrný, ohniváček černočárný, můra (Episema scoriacea) a perleťovec dvouřadý, kterému probíhá v Bílých Karpatech SZ hranice rozšíření v Evropě. Všechny porosty jsou na nelesní půdě. Potok pramenící v území je zakryt souvislým náletem olší a vrb. Mokřad je z části pokryt porostem vrb. Z větší části je území koseno vlastníky a uživatelem. Management části kolem mokřadu zajišťuje Správa CHKO Bílé Karpaty.

Adresa

Mechnáčky, přírodní památka
Strání

Kontakt

telefon: 572 695 240
e-mail: mic@strani.cz
www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Mechnáčky (10 ha) tvoří členitý, široký žleb ležící 1 km východně od Strání-Květné. Jedná se o květnaté louky, mokřiny a vrstevné prameny, místy porostlé stromy a keři s výskytem ohrožených druhů rostlin a motýlů. Z ohrožených druhů rostlin tady roste prstnatec pleťový a májový, kruštík bahenní, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, vstavač kukačka, vstavač mužský, kozinec dánský, hrachor panonský. V roce 2002 zde byl objeven i vstavač osmahlý. Ze vzácných druhů motýlů zde byly zjištěny druhy typické pro bělokarpatské květnaté louky a to žluťásek barvoměnný, ohniváček černočárný a perleťovec dvouřadý, který v Bílých Karpatech dosahuje severozápadní hranice svého rozšíření v Evropě.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí