Na Adamcích, národní přírodní památka

Výměra: 7,5 ha. Travnaté svahy úbočí kopce Homole, 1 km jihozápadně od Želetic. Přístup neznačenou polní cestou z horního konce obce. NPP Na Adamcích hostí jedny z nejlépe zachovaných teplomilných trávobylinných společenstev na jižní Moravě a je navržené i mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.

Na Adamcích, národní přírodní památka

Adresa

Na Adamcích, Národní přírodní památka
Želetice
Přibližně 1 km jihozápadně od obce Želetice se na svazích kopce Homole (273 m) nachází teplomilná nelesní společenstva s výskytem celé řady chráněných a ohrožených druhů rostlin. Jedná se o chráněné území o rozloze 7,5 ha s výskytem mimořádně cenných stepních druhů rostlin. Toto území je kvalifikováno jako národní přírodní památka. Na stepních stráních jižních a jihozápadních svahů můžeme najít např. kavyl vláskovitý, kozinec rakouský, kosatec nízký, sinokvět měkký apod. Na západních svazích dominuje hlaváček jarní, koniklec velkokvětý, sasanka lesní, hadinec nachový, třemdava bílá a kakost krvavý. Vyskytuje se zde i lýkovec vonný. Na teplomilnou vegetaci je vázáno mnoho vzácných druhů hmyzu a motýlů. Ornitologická pozorování uvádí výskyt 37 druhů ptáků, za zmínku stojí strnad luční, žluva hajní a strakapoud jižní.

Rostlinstvo a živočišstvo Na Adamcích

Na svazích jsou vyvinuty stepní porosty s kostřavou walliskou a místy i s ostřicí nízkou. Dalšími typickými trávami jsou kavyl vláskovitý a Ivanův. Ze vzácných teplomilných druhů zde roste kosatec nízký, hlaváček jarní, koniklec velkokvětý a luční, třemdava bílá, lékovec vonný, hadinec červený, sinokvět měkký, vstavač vojenský i osmahlý, vemeníček zelený. Dále se zde vyskytuje kozinec vičencovitý, divizna brunátná, koulenka prodloužená, chrpa chlumní, hvězdnice chlumní, hvězdnice zlatovlásek, sápa hliznatá, bezobalka sivá, modřenec tenkokvětý, pryšec sivý, rozrazil rakouský, pelyněk pontický, čilimník rakouský, hadí mord rakouský a mnoho dalších druhů. Území oplývá bohatstvím teplomilných druhů hmyzu. Z atraktivních druhů se zde vyskytuje například kudlanka nábožná či cikáda chlumní. Bylo zde zaznamenáno 37 druhů ptáků, mimo jiné strnad luční, strakapoud jižní, žluva hajní a vlha pestrá.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí