PR Kútky

Adresa

Kútky, přírodní rezervace
Radějov

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz
Přírodní rezervaci o rozloze 66 ha tvoří území bělokarpatské louky uprostřed lesů 5 km jihovýchodně od Radějova. Jedná se o území s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Z význačných rostlin zde roste plevnatec lesostepní, srpovník karbincolistý, kosatec pestrý, k. sibiřský, k. trávovitý, hadí mord nachový, len žlutý, kozinec dánský, pryšec kosmatý, hořec hořepník, hadilka obecná, ze vstavačovitých tořič čmelákovitý, vstavač obecný, v. nachový, v. osmahlý, hlavinka horská, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník pravá, prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní, dále ostřice oddálená, o. ječmenovitá, štírovník úzkolistý a šáchor hnědý. Rezervace je hnízdištěm celé řady druhů ptáků, vázaných na luční biotop. Z motýlů se zde vyskytuje např. batolec červený, batolec duhový, bělopásek jednořadý a bělopásek dvouřadý a několik vzácných druhů píďalek. Z ostatního teplomilného hmyzu zde žije cikáda chlumní, kudlanka nábožná.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí