PR Moravanské louky

Komplex několika malých luk, které jsou oddělené malými lesíky nacházející se na zalesněném hřebeni Chřibů. Nachází se 1 km severně od vrchu Bradlo, okrajem rezervace prochází červená turistická značka. Při severním okraji je informační tabule. Výměra rezervace je 8,7 ha. V lese při dolním okraji luk je Mravenčí skála a několik hranečníků. Nedaleko odtud je při lesní cestě tzv. Římský most.

PR Moravanské louky

Adresa

Moravany
Moravany 73
696 50 Moravany

Kontakt

telefon: 518 617 530
fax: 518 617 530
e-mail: moravany@tiscali.cz
www: www.obecmoravany.cz

Komplex lesních luk a drobných lesních enkláv o celkové rozloze 8,72 ha byl vyhlášen přírodní rezervací 28. října 1990. Důvodem ochrany je zachování lučních společenstev v oblasti Chřibů s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin (například bělozářka větvivá, orlíček obecný, prstnatec májový, kosatec trávolistý, kosatec sibiřský, vemeníky a vstavač obecný).

Rostlinstvo a živočišstvo Moravanských luk

Na sušších místech luk převládá kostřava žlábkatá a sveřep vzpřímený. Roste zde mochna bílá, pcháč pannonský, škarda ukousnutá. Na vlhčích místech roste bezkolenec rákosovitý, pcháč potoční a různé druhy ostřic. Na loukách roste celá řada vstavačovitých rostlin, vstavač mužský, vstavač obecný, pětiprstka žežulník, prstnatec májový, vemeník dvoulistý a zelenavý a bradáček vejčitý. Dále se vyskytuje i kosatec sibiřský a trávovitý. Populace vzácných druhů rostlin jsou však velmi málo početné. V přilehlých lesích roste ostřice chlupatá, hvězdnatec zubatý a pryšec mandloňovitý. V olšině byla nalezena početná populace hadilky obecné, v lesních lemech roste plamének přímý. Louky jsou pravidelně koseny a platí zde přísný zákaz táboření.

Neméně zajímavé je i zdejší živočišstvo. Z hmyzu zaslouží největší pozornost výskyt devíti druhů čmeláků, včetně vzácného čmeláka proměnlivého. V kalužích a tůňkách se rozmnožují čolci, kuňky, rosničky a skokani. Z ptáků byl pozorován čáp černý, včelojed lesní, krahujec obecný a dokonce i sluka lesní.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí