PR Písečný rybník

Přírodní rezervace Písečný rybník u Milotic leží asi 0,6 km severovýchodně od obce Milotice v nadmořské výšce 182 m. Rezervaci tvoří mozaikovitě členěná soustava rybníka s několika ostrůvky, přilehlými mokřady, slatinnými loukami a okolními lesními porosty. V takto pestrém území se vyskytuje celá řada vzácných, zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Rezervace je velmi hodnotným územím jak po stránce botanické, zoologické, krajinářské i estetické. Geologický podklad rybníka tvoří jemné písky a vápnité jíly. Klimaticky náleží do teplé oblasti. Pro své nesporné bohatství byla lokalita vyhlášena jako rezervace již v roce 1956. Současná rozloha území je 35,45 ha, z toho cca 20 ha tvoří vodní plocha. Území je navržené i mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.

PR Písečný rybník

Adresa

Milotice
696 05 Milotice

Kontakt

www: www.milotice.cz

Rostlinstvo a živočišstvo Písečného rybníku

Na vodní ploše Písečného rybníku je vyvinuté společenstvo vodních rostlin s leknínem bílým, stulíkem žlutým, bublinatkou jižní a parožnatkami. Dříve hojný plavín štítnatý, který zde má svou jedinou lokalitu na jižní Moravě, přežívá v posledních jedincích. Na vodní plochu navazují rákosiny s orobincem úzkolistým a širolistým a šmelem okoličnatým. Na slatinné louce ve východní části rezervace je společenstvo vysokých ostřic s ostřicí pobřežní, říznou, vyvýšenou a dvouřadou. Na něj navazuje porost krátkostébelnatých ostřic, ve kterém rostou ostřice Davallova a lemovaná a suchopýr úzkolistý. V sousedním porostu s bezkolencem modrým roste prstnatec pleťový, vstavač vojenský a v roce 2001 zde po letech opětovně vykvetl vstavač bahenní, dále zde roste hvozdík pyšný, hladýš pruský, vrba plazivá rozmarýnolistá a pryšec kosmatý. Na nejsušších místech byl zjištěn kozinec dánský. V listnatých lesních porostech se hojně vyskytuje snědek hřebenitý.

V rezervaci bylo zaznamenáno 120 druhů ptáků, např. potápka roháč a potápka malá, kopřivka obecná, pochop rákosní, chřástal vodní a rákosník zpěvný. Často sem zalétají i vzácné druhy dravců např. včelojed, ostříž, orlovec říční. V posledních letech zde hnízdí i husa velká a usadil se bobr evropský. Neméně zajímavá jsou společenstva obojživelníků např. skokan štíhlý, ostronosý i zelený, vodních měkkýšů např. velevrub malířský, okružanka rohovitá, bahenka živorodá, plovatka bahenní a nadmutá. V mělkých vodách žije množství vodního hmyzu, včetně našich největších vodních brouků potápníka vroubeného a vodomila černého.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí