Přírodní památka Čerťák

Přírodní památka Čerťák se nachází v tzv. Hradišťském příkopu podél pravého břehu řeky Moravy při jihozápadním okraji Starého Města. Vyskytuje se zde řada chráněných živočichů.

Přírodní památka Čerťák

Adresa

Přírodní památka Čerťák
686 03 Staré Město

Kontakt

Další informace

Čerťák je odstaveným ramenem řeky Moravy, které je rozdělené železniční tratí na východní část Čerťák I. a západní Čerťák II. Čerťák II. se nachází nedaleko Národní kulturní památky Staré Město - Špitálky, datované do období Velké Moravy. Do chráněného území zasahuje i část zavezeného ramene Zasypané. V této přírodní památce převažují vodní plochy s větším počtem druhů ryb (kapr, candát, lín, sumec, okoun, úhor). Lokalita je i významným biotopem pro různé druhy vodního hmyzu, hlavně vážek (lesklice velká, vážka bělořitná, vážka černořitná, vážka rudá, šídlo pestré). Z denních motýlů se zde dá pozorovat otakárek ovocný nebo vzácný pestrokřídlec podražcový. Martináč hrušňový ze zástupcem největšího evropského nočního motýla. Z pavouků byl zde nalezen teplomilný křižák pruhovaný, z obojživelníků je nejběžnější skokan zelený, štíhlý nebo skřehotavý, rosnička zelená, ropucha obecná nebo zelená. Z plazů zde byla pozorována užovka obojková a ještěrka obecná. Z vodních druhů ptáků je nejhojnější kachna divoká a slípka zelenonohá, prokázáno bylo i hnízdění ledňáčka říčního a strakopuda velkého. Z pěvců je zde možné uslyšet slavíka, drozda, krutihlava nebo pěnici. Z větších savců lokalitu osídluje v posledních letech bobr obrovský.

Obě části ramene jsou obklopeny břehovými porosty, ve kterých se vyskytuje kosatec žlutý nebo šťovík koňský. Na strmé břehové straně na severu Čerťáku I. dominuje nepůvodní trnovník akát a javor jasanolistý, z bylin topinambur hlíznatý. Původní druhy dřevin jsou zastoupeny jasanem, vrbami a javorem.

Od roku 2013 je Čerťák vyhlášený za přírodní památku. Evropsky významnou lokalitou (EVL) byl zřízen k ochraně hořavky duhové, drobné, ale významné lokální rybce se zajímavým typem rozmnožování, vázaným na škebli rybničnou.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí