CHKO Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Rozkládá se na území Zlínského a Moravskoslezského kraje, okresů Vsetín, Nový Jičín a Frýdek-Místek. Její výměra je 116 000 ha, a byla vyhlášena v roce 1973.

CHKO Beskydy
Typ
Chráněné území

Adresa

Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kontakt

telefon: 571 654 293
fax: 571 657 407
e-mail: beskydy@nature.cz
www: www.beskydy.ochranaprirody.cz

Další informace

Poloha

Geograficky leží na území Vnějších Západních Karpat a zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků podél hranice se Slovenskem. Nejvyšším bodem území je Lysá hora (1323 m n. m.), nejnižší místo je v údolí Rožnovské Bečvy u Zubří (350 m n. m.). Geologicky je území tvořeno vrstvami příkrovů vnějšího flyše, tvořeného střídáním vrstev jílovců, prachovců, pískovců a slepenců. Území je díky této skladbě náchylné k sesuvům, kterých je zde v současnosti evidováno přes 300.

Popis

Důvodem vyhlášení jsou výjimečné přírodní hodnoty, zvláště původní pralesovité porosty s výskytem vzácných živočichů a rostlin, mozaikou druhově pestrých lučních a pastvinných společenstev i unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy, kterých je v současnosti zaregistrováno 28. Na území chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 50 maloplošných chráněných území. Celé území Beskyd je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 a jsou na jejím území vyhlášeny i dvě ptačí oblasti soustavy Natura 2000 – Beskydy a Horní Vsacko.

Lesnatost území je 71 %. Přirozenou vegetaci Beskyd tvoří převážně listnaté a smíšené lesy, v menší míře lesy jehličnaté. Ve středních a  vyšších polohách jsou bučiny, často s příměsí javoru klenu a jedle bělokoré, v podrostu s kyčelnicí devítilistou a cibulkonosnou, ostřicí lesní, samorostlíkem klasnatým. V horských polohách jsou vyvinuty smrkové bučiny s bukem lesním a smrkem ztepilým, v podrostu s třtinou chloupkatou, borůvkou černou, plavuní pučivou. V nejvyšších polohách centrální části jsou zachovány klimaxové smrčiny.
V takto přirozených porostech nacházejí vhodné místo k životu i vzácné druhy živočichů. Na jediném místě v České republice zde žijí v jednom území společně např. medvěd, vlk a rys.

Další informace

Chráněná krajinná oblast Beskydy je bohatá i na četné památky, zejména lidové architektury,  např. roubené dřevěnice, jejichž rozsáhlá ukázka je soustředěna ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pozoruhodnou architekturou jsou i stavby architekta Dušana Jurkoviče na Pustevnách. 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí