PR Holý kopec

Přírodní rezervaci Holý kopec, o výměře 92,02 ha, tvoří lesní porosty na vrcholu a svazích Holého kopce. V rámci Chřibů jde o jediné území s prvky pralesního ekosystému.

PR Holý kopec
Typ
Chráněné území

Adresa

PR Holý kopec
687 08 Buchlovice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.chriby.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází v nadmořské výšce 360–548 m na vrcholu a svazích kóty Holý kopec (548,3 m n. m.), 3 km severozápadně od Buchlovic. K rezervaci se lze dostat odbočením na odpočívadlo na staré brněnské cestě, ležící vlevo silnice I/50 ve směru z Uherského Hradiště na Brno křižovatkou k hradu Buchlov (zelená turistická značka). Dále je možné se k rezervaci vydat buď silnicí po zelené značce, po necelém 1 km odbočit vpravo ke Kamenné studánce a dále pokračovat po lesní cestě až do rezervace, nebo minout odbočku ke studánce a pokračovat po cestě asi 500 m až ke křížení s červenou značkou a pokračovat po červené značce směrem k údolí Na pile. Po 500 m dojdete po zpevněné lesní komunikaci k okraji rezervace.

Popis

Důvodem ochrany je ojedinělý lesní komplex přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy flóry a fauny. Geologickým podkladem území jsou nevápnité pískovce a slepence, které ve vrcholové části tvoří obnažená skaliska a skalní sruby, místy se vyskytují sprašové hlíny. Vegetační kryt tvoří květnatá bučina karpatského typu s dominancí buku lesního. Spolu s ním rostou habr obecný, dub zimní, lípa malolistá, javor mléč a jasan ztepilý. V podrostu se objevuje okrotice bílá a červená, kruštík modrofialový, sněženka podsněžník, dymnivka plná, pryšec mandloňovitý, lýkovec jedovatý, aron karpatský.

Území je zajímavé i zoologicky. Staré stromy patří k významným hnízdištím krkavce velkého, datla černého, strakapouda bělohřbetého, pozorován byl i jeřábek lesní. Z obojživelníků vyniká mlok skvrnitý, z plazů užovka hladká. Z bezobratlých se vyskytuje řada lesních druhů brouků, např. roháč obecný, a motýlů, hojně také martináček bukový. V okolí rezervace byl zaznamenán i ojedinělý výskyt tesaříka alpského.

Další informace

Nejvhodnější doba k návštěvě rezervace je od dubna do června, kdy kvete převážná část zajímavých druhů rostlin. Jinak je území atraktivní v průběhu celého roku svými porosty, sklaními útvary i výhledy z okrajů hřebene na hrad Buchlov a podhůří Chřibů.
Lesní porosty jsou kulturního původu a relativně stejnověké ve stáří mezi 120–150 lety. 
Historicky bylo území několikrát odlesněno. Odtud i jméno Holý kopec. V době halštatské zde bylo vybudováno opevněné sídliště, svou velikostí jedno z největších na našem území (cca 50 ha ), obnovené opět v 11. a 12. století před vybudováním hradu Buchlova na protějším kopci. 

K ochraně bylo území navrženo již před II. světovou válkou prof. Aloisem Zlatníkem z brněnské lesnické fakulty. K vyhlášení však došlo až v roce 1975. Území rezervace je vedeno v kategorii lesů zvláštního určení s nadřazeným významem ekologickým a přirozenou obnovou. 
Rezervace byla v minulosti poškozena, když byly v ochranném pásmu na jihovýchodní straně holosečně vytěženy porosty, které tvořily ochranný lem. Následným pronikáním větrů obnaženými okraji vznikly na jižním okraji rozsáhlé polomy.
Území rezervace je ve správě Lesů české republiky, s.p., Lesní správy Buchlovice, značení, péči o přírodní prvky a strážní službu zabezpečuje ZO ČSOP Rochus Uherské Hradiště.

Z turistických zajímavostí v nejbližším okolí rezervace je nejvýznamnější hrad Buchlov a zámek a park v Buchlovicích, dále šlechtická hrobka s kaplí sv. Barbory na vrchu Modla nedaleko hradu Buchlova. Na hrad Buchlov je krásný výhled ze severozápadního okraje hřebene rezervace.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí