PR Lazy

Přírodní rezervaci Lazy tvoří květnatá bělokarpatská louka s prameništi a mokřady v rozsáhlém komplexu jednosečných luk na údolním svahu Vláry pod vrchem Pláňava (598 m). Rozptýlená zeleň včetně solitérních stromů je i uvnitř plochy chráněného území, což způsobuje značnou členitost terénu. Rezervace byla vyhlášena v r. 1983, její výměra je 3,1218 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Lazy
Bylnice
763 31 Brumov-Bylnice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace Lazy se nachází v nadmořské výšce 380–425 m asi 1 km JJZ od železniční stanice v Bylnici. K území se dostanete od železniční stanice v Bylnici po modré turistické značce.

Popis

Jsou to jedny z nejlépe zachovaných bělokarpatských květnatých luk v oblasti Bylnice, vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin, především vstavačovitých. Předmětem ochrany je z botanického hlediska neobyčejně bohatá a cenná lokalita, zasluhující ochranu a zachovaní všech zastoupených rostlinných společenstev, včetně jednotlivých druhů. 
Geologický podklad tvoří flyš s převahou pískovců, na části svahu je patrný sesuv. Pestrá květena je dána přítomností druhů dubových a typických bučin, lemových společenstev, křovin, květnatých luk a svahových lučních mokřadů s četným zastoupením druhů karpatských, vzácných a chráněných. Bylo zde zjištěno na 290 druhů cévnatých rostlin. Území je mimořádně bohaté na vstavačovité rostliny, z nichž se zde vyskytuje vstavač vojenský, vstavač mužský znamenaný, vstavač kukačka, prstnatec májový, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův Sooův, hlavinka horská, okrotice bílá, kruštík bahenní, kruštík drobnolistý, kruštík širolistý, kruštík pontický, kruštík růžkatý, bradáček vejčitý, hlístník hnízdák, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, vemeník dvoulistý x vemeník zelenavý, pětiprstka žežulník pravá a pětiprstka hustokvětá. Kromě vstavačovitých jsou zastoupeny i další druhy chráněných a významných rostlin, jako např. lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, orlíček obecný, prvosenka vyšší, hadilka obecná, ostřice ptačí nožka, zvonek klubkatý, medovník meduňkolistý. Na mokřadních loukách s ostřicí latnatou roste dále kozlík dvoudomý a vítod nahořklý, v tůňce rdest maličký a rdest vzplývavý, podél potůčků zbochany .

K charakteristickým druhům květnatých karpatských luk patří především motýli, vyskytuje se zde např. bělásek hrachorový, modrásek nejmenší, soumračník čárečkovaný aj. Z plazů zde žije ještěrka obecná, z ptáků např. bramborníček hnědý.

Další informace

Přírodní rezervace Lazy má vysokou hodnotu i z hlediska krajinářského, neboť představuje esteticky působivý přirozený krajinný celek v okolní krajině. Vzhledem k mimořádnému významu některých dalších lokalit v komplexu luk a pastvin na svazích vrchu Pláňava, je navrhováno podstatné rozšíření plochy stávajícího chráněného území.

Území je zajímavé po celou vegetační sezonu, nejvhodnější období k návštěvě je však od konce dubna do června, kdy kvete většina vzácných druhů rostlin.
Původně jednosečné louky byly občas extenzívně přepásány. Podstatná část však byla zničena v období socialistické intenzifikace v zemědělství (v 70.–80. letech 20. stol.) rekultivacemi, hnojením průmyslovými hnojivy a rozoráváním.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí