PR Vrchové

Přírodní rezervaci Vrchové, vyhlášenou v roce 1982 o výměře 25,11 ha, tvoří bývalé ovocné sady na jihozápadním svahu Lhotského kopce.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Vrchové
687 33 Drslavice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází 1,7 km severovýchodně od obce Drslavice, na jihozápadním svahu Lhotského kopce, v nadmořské výšce 200–330 m. Přístup k lokalitě je nejlepší ze silnice III. třídy z Uherského Brodu do Prakšic. Na jižním okraji obce odbočit u zemědělského družstva vlevo na zemědělskou účelovou komunikaci spojující Prakšice s Drslavicemi. Rezervaci uvidíte po 2 km vpravo, za prakšickým mlýnem, na druhém břehu potoka Holomňa, který překonáte na nedalekém mostku.

Popis

Předmětem ochrany jsou teplomilná travinobylinná společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. V sadech roste řada historických odrůd ovocných dřevin, mimo jiné i vzácný jeřáb oskeruše. Dominantní trávou podrostu je válečka prapořitá. Spolu s ní zde rostou hořec křížatý, len tenkolistý, rozrazil vstavačovitý a ožankovitý, ožanka kalamandra.

Území je významnou lokalitou ohrožených druhů teplomilného hmyzu, např. motýlů ohniváčka černočerného, modráska hořcového, žluťáska barvoměrného, hnědáska květelového, okáče voňavkového, otakárka fenyklového a ovocného. Z brouků se zde vyskytuje mimo jiné roháč obecný, tesařík piluna a krasec třešňový.

Další informace

Nejvhodnějším obdobím k návštěvě je květen a červen, kdy kvete většina rostlin a je možné pozorovat většinu druhů ohroženého hmyzu.
Území bylo v minulosti využíváno jako extenzivní sady. Vzhledem k dlouhodobé absenci hospodaření došlo k zarůstání keři, zejména hlohem a trnkou, které místy vytvářely souvislý porost. Postupně dochází k odstranění náletů a obnově lučních společenstev. Je plánována obnova a dosadba ovocných stromů původních krajových odrůd.
Údržbu rezervace zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s Pozemkovým spolkem a organizacemi ČSOP.
V blízkém okolí se vyskytují další dvě chráněná území – přírodní památka Terasy a přírodní rezervace Rovná hora. Lokalita je součástí přírodního parku Prakšická vrchovina.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí