PR Kutaný

Přírodní rezervaci Kutaný tvoří smíšený pralesovitý porost na centrálním hřebenu Vsetínských vrchů mezi obcemi Halenkov a Valašská Bystřice. Rezervace byla vyhlášena v roce 1969 na výměře 14,93 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Kutaný
756 03 Halenkov

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz/beskydy

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží v nadmořské výšce 615–770 m. Podél okraje rezervace vede turistická značená cesta z Halenkova na chatu pod Vsackým Cábem, která se nachází 200 m nad horním okrajem rezervace. K chatě vede po hřebeni od rozcestí na Dušné kvalitní asfaltová komunikace, vjezd je povolen pouze návštěvníkům chaty.

Popis

Důvodem ochrany je starší, přírodě blízký jedlobukový les s bohatým bylinným patrem. V rezervaci je zastoupena typická flóra horské jedlobučiny. Stromové patro tvoří převážně buk lesní, javor klen, méně hojná je jedle bělokorá, smrk ztepilý, vtroušen je jasan ztepilý. Věk nejstarších stromů je kolem 180 let, lesní porosty jsou ponechány přirozenému vývoji. Bylinné patro tvoří porosty květnatých bučin. Typickými druhy jsou kyčelnice devítilistá, kyčelnice cibulkonosná a kyčelnice žláznatá, bažanka vytrvalá, plicník tmavý, pryšec mandloňovitý, sasanka hajní, svízel vonný, starček Fuchsův, šalvěj lepkavá, žindava evropská a válečka lesní. Ze vzácnějších druhů se vyskytuje např. vranec jedlový. V pralese Kutaný byla podrobněji zkoumána bohatá mykoflóra, na území přírodní rezervace bylo zjištěno 191 druhů hub.

Z živočichů se v území vyskytují desítky druhů hmyzu vázaného na trouchnivějící stromy. Vzácní jsou ptáci, např. strakapoud bělohřbetý, datel černý, žluna šedá, holub doupňák a ojediněle i kulíšek nejmenší.

Další informace

Území je atraktivní v průběhu celého roku, nejvíce kvetoucích druhů rostlin lze však pozorovat v období května a června.
Na území Lesní správy Karlovice se přibližně od pol. 17. století do pol. 18. století uplatňovalo pastevní hospodaření. Koncem 19. století byly okolní lesy vytěženy belgickou společností a zalesněny smrkem.

Přírodní rezervaci Kutaný lze považovat za ukázku zbytku porostu ušetřeného před nešetrným průmyslovým využitím přirozených lesů v okolí Halenkova.
Rezervace je součástí CHKO Beskydy a soustavy Natura 2000 – evropsky významné lokality Beskydy.

Bezprostředně navazující louka pod turistickou chatou je využívána jako sjezdovka s lyžařským vlekem.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí