PR Kobylí hlava

Přírodní rezervaci Kobylí hlava, vyhlášenou v roce 1998 o výměře 1,63 ha, tvoří zbytky teplomilných luk na jihovýchodním svahu vrchu Kobylí hlava v Hlucké pahorkatině.

PR Kobylí hlava
Typ
Chráněné území

Adresa

Kobylí hlava, přírodní rezervace
687 25 Hluk

Kontakt

www: nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Rezervace se nachází v nadmořské výšce 320–345 m n. m., je možné se k ní dostat z Hluku po silnici do Boršic u Blatnice, kde po 2 km odbočíte vpravo na polní cestu směřující na Kobylí hlavu, po asi  2 km se dostanete k lesu, kterým se vydáte k vrcholu.

Důvod ochrany

Důvodem ochrany je  výskyt vzácných a ohrožených stepních druhů rostlin a živočichů na zbytku kavylových stepí Hlucké pahorkatiny. Geologickým podkladem je antonínské souvrství ze svrchní křídy, střídání vápenců, slínovců a vápnitých jílovců, překrytých návějemi spraší. Vegetaci tvoří druhově bohatá společenstva s kavylem tenkolistým, koniklcem velkokvětým, hlaváčkem jarním, hadincem nachovým, hořcem křížatým, kozincem dánským a orchidejemi vstavačem nachovým, vojenským a osmahlým, kruštíkem růžkatým, vemeníkem dvoulistým.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je duben, kdy kvetou koniklece a hlaváčky jarní.
Lokalita patří k posledním zbytkům původních stepních pastvin a luk, které se v minulosti rozkládaly na rozsáhlém území masivu Kobylí hlavy a  Jasanové. Postupně byly rozorány nebo zalesněny. Poslední větší plochy byly takto zničeny v 50. až 70. letech minulého století. Část  chráněné lokality byla již zbavena náletu dřevin a je pravidelně kosena. O území pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s pozemkovým spolkem a organizacemi ČSOP.

Lokalita byla v roce 2005 zařazena do soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí