PR Drahy

Přírodní rezervace Drahy, vyhlášená v roce 1982 na ploše 15,0797 ha, je tvořena bývalou obecní pastvinou na svahu západní - severozápadní expozice na jižním okraji Horního Němčí.

PR Drahy
Typ
Chráněné území

Adresa

PR Drahy
687 64 Horní Němčí

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Poloha

Rezervace se nachází na jižním okraji obce Horní Němčí, kde se po cestě vydáte vlevo do kopce směrem ke koupališti. Za koupalištěm pokračujete po zpevněné polní cestě a po necelém 1 km vpravo začíná rezervace táhnoucí se podél cesty vzhůru asi 1 km, v horní části na rozcestí u lesa území přechází na levou stranu cesty částí zvanou Hložiny. Rezervace leží v nadmořské výšce 400–513 m.

Popis

Důvodem ochrany jsou teplomilná travinobylinná společenstva s vzácnými druhy rostlin a živočichů. Na geologickém podloží tvořeném vápnitými jílovci, pískovci a slínovci je patrný odnos půdy, vedoucí k vytvoření hlubokých erozních rýh a sesuvů. V erozních rýhách je ukázka původních technických opatření hrazení bystřin, kamenné přehrážky a stupně, které měly zabránit další erozi i splavování zeminy do údolí. Většinu území pokrývá nezapojený teplomilný porost s rozptýlenými jalovci, ve spodní části je zbytek višňového sadu. Mezi stromy je vegetace stepních luk se vzácnými a ohroženými druhy rostlin, tořičem včelonosným, vstavačem nachovým, vojenským, mužským, trojzubým, bledým a osmahlým. Z orchidejí zde dále rostou vemeník dvoulistý a zelenavý, bradáček vejčitý, pětiprstka žežulník a hustokvětá, hlavinka horská. Z dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin byl zjištěn starček stinný, kozinec dánský, hořec křížatý, vítod větší. Jediné místo výskytu v Bílých Karpatech zde má koulenka prodloužená. V prameništích a zamokřených místech roste vítod nahořklý, kozlík dvoudomý, suchopýr širolistý, skřípinka smáčknutá a pampeliška bahenní. Mělké tůňky zarůstají koloniemi parožnatek.

Z fauny jsou pro lokalitu charakteristické zejména různé druhy teplomilného hmyzu. Byl zde zjištěn krasec uherský, chrobák ozbrojený, kudlanka nábožná, z motýlů např. modrásek hořcový. V rezervaci bylo dosud zjištěno 29 druhů mravenců, 62 druhů střevlíkovitých brouků a 44 druhů pavouků. Z obratlovců v území žije užovka hladká, pozorována byla i ještěrka zelená. Z ptáků zde hnízdí např. ťuhýk obecný a pěnice vlašská.

Další informace

Území rezervace bylo v minulosti využíváno jako extenzivní pastvina. V 70. letech minulého století se přestalo využívat a začalo zarůstat náletem dřevin. V 80. a 90. letech proběhlo postupné odstranění náletu a obnovení kosení. V roce 1998 byla na terénních nerovnostech v horní části území obnovena extenzivní pastva.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí