PR Choryňský mokřad

Přírodní rezervaci Choryňsaký mokřad tvoří společenstva mokřadů údolní nivy řeky Bečvy v těsné blízkosti choryňských rybníků. Rezervace byla vyhlášena v roce 1999 na výměře 20,98 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Choryňský mokřad
756 42 Choryně

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží asi 6 km severozápadně od Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 274 m. K lokalitě se dostanete po komunikaci I/35 z Valašského Meziříčí do Hustopečí nad Bečvou. Rezervace se nachází asi 3 km po výjezdu z města vpravo, hned vedle komunikace.

Popis

Důvodem ochrany jsou mokřadní společenstva podmáčených olšin s typickou faunou a flórou. Geologický podklad tvoří štěrkové říční usazeniny o mocnosti 4–5 m. Podle výšky hladiny podzemní vody vznikla mozaika vegetačních typů od vlhkých luk přes společenstva vysokých ostřic až po podmáčené olšiny.V západní části území se nachází lesíky typu lužních lesů s dubem letním a jasanem ztepilým Z dřevin se dále vyskytují četné druhy vrb, olše lepkavá, na sušších místech bříza bělokorá a svída krvavá. V podrostu roste prstnatec májový, zblochan vodní, vrbina obecná, tužebník jilmový, sadec konopic, žluťucha lesklá a vzácná kapradina kapradiník bažinný.

Z živočichů zde bylo zjištěno 18 druhů vážek, ze vzácnějších např. vážka jasnoskvrnná. Z dalších bezobratlých pak ohrožená nesytka sršňová. Obojživelníci jsou zastoupeni rosničkou zelenou a skokanem hnědým. Z ptáků zde hnízdí chřástal vodní a kropenatý, moták pochop, moudivláček lužní, rákosník proužkovaný. V době tahu se zde zastavuje řada vodních a mokřadních druhů, např. bekasina otavní, vodouš šedý, čírka modrá, volavky červená a bílá.

Další informace

Lokalita je zajímavá především ornitologicky, proto je nejvhodnější pro pozorování období jarního tahu od března do května a podzimního tahu od srpna do října.
Mokřad je poměrně mladý a začal se vytvářet po roce 1953, kdy byl v bezprostředním sousedství obnoven Velký choryňský rybník.
O území pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci se Severomoravským regionálním sdružením ČSOP, které také získává postupně pozemky do svého vlastnictví.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí