PR Dubcová

Přírodní rezervace Dubcová tvoří smíšený les s květnatými loukami a svahovými prameništi na východním svahu vrchu Dubcová (575,3 m n. m.). Rezervace o výměře 5,82 ha byla zřízena v roce 1956.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Dubcová
756 21 Kateřinice

Kontakt

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží 0,5 km jihozápadně od obce Kateřinice na východním svahu pod vrcholem Dubcová (575,3 m n. m.) v nadmořské výšce 435–520 m. Na lokalitu se dostanete cestou z Ratiboře přes Kateřinice, kde u autobusové zastávky za kostelem odbočíte vlevo a stoupáte 0,5 km cestou vzhůru až ke kótě Dubcová .

Popis

Důvodem ochrany jsou svahová prameniště s typickými lučními společenstvy s bohatým výskytem chráněných druhů rostlin. Geologický podklad tvoří jílovce a zrnité pískovce. Svah je zvlněn sesuvy. Větší část lokality porůstá smíšený les s dubem zimním, habrem obecným a borovicí lesní, místy s výsadbou smrku. Na kosených lučních enklávách se nachází pestrá mozaika vlhkomilných a mokřadních společenstev s hojným výskytem mečíku střechatého, kruštíku bahenního, tolijí bahenní, prstnatcem májovým, a kozlíkem celolistým. Místy dominuje pcháč zelinný, vrbina obecná. Na sušších místech se vyskytuje vegetace karpatských přepásaných luk s ostrůvky krátkostébelných porostů s vřesem obecným, hruštičkou menší, svízelem severním.

Z živočichů v území žije mlok skvrnitý, z ptáků např. pěnice černohlavá, budníček menší nebo pěvuška modrá.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je květen a červen, kdy kvete většina vzácných druhů rostlin.
Lokalita byla původně zřízena k ochraně vzácné orchideje švihlíku krutiklasu. Poslední záznamy o jeho výskytu jsou však z konce 50. let minulého století. Lokalita byla původně přepásána, v 60. letech minulého století však byla pastva ukončena a došlo k zarůstání lokality dřevinami i cílenou výsadbou smrku.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí