Přírodní rezervace Kanada

Přírodní rezervace Kanada představuje rozsáhlý komplex lužního lesa včetně slepých ramen, tůní a luk nivy řeky Moravy. Toto malebné zákoutí s překrásnými scenériami, součást Kněžpolského lesa, je domovem mnoha ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin.

Přírodní rezervace Kanada
Typ
Chráněné území

Adresa

Přírodní rezervace Kanada
687 12 Kněžpole

Kontakt

www: www.nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Chráněné území ležící asi 1,5 km od obce Kněžpole v nadmořské výšce 180 m. K rezervaci je přístup ze silnice III/497 (Uherské Hradiště–Březolupy–Zlín). V uherskohradišťské čtvrti Jarošov odbočit vlevo naproti bývalého pivovaru po komunikaci mezi řekou Moravou a areálem družstva, po 500 m přejít mostek přes říčku Březnici do komplexu lužního lesa a pokračovat po lesní cestě asi 1 km až k rameni Kanada.

Popis

Předmětem ochrany je bohatý výskyt ohrožené vodní a mokřadní květeny a zvířeny. V rameni vzniklém při regulaci řeky Moravy ve třicátých letech minulého století se postupem času vytvořila pozoruhodná společenstva rostlin a živočichů. Roste zde kotvice plovoucí, leknín bílý, stulík žlutý, na mělčinách při březích kosatec žlutý, žábník vodní, šmel okoličnatý, šípatka vodní, na obnažených částech dna šáchor tmavý. Rameno obklopuje lužní les s typickou skladbou jak měkkého luhu (topolem černým a bílým, vrbou bílou a křehkou) i tvrdého luhu (dubem letním, jasanem úzkolistým a jilmem vazem).

Ze vzácných živočichů na území rezervace žije rosnička zelená, skokan zelený, skokan ostronosý, užovka obojková. Z motýlů byla zjištěna stužkonoska vrbová, olšová a modrá a vzácná černoproužka topolová. Nově se na území objevil bobr evropský.

Další informace

Nejvhodnější období pro návštěvu rezervace je v červnu a červenci, kdy kvete většina vodních rostlin. 
Pro návštěvu okolního lužního lesa je nejvhodnější jarní období, duben a květen, kdy kvetou sněženky, dymnivky a další jarní druhy, která v květnu nahradí porosty kvetoucího česneku medvědího. 

Rameno bylo odděleno od toku Moravy při regulaci ve 30. letech minulého století a už od 50. let je zmiňováno jako významná lokalita s návrhem ochrany. Od roku 2005 je celý komplex Kněžpolského lužního lesa zařazen do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.
O území pečuje Zlínský kraj ve spolupráci s organizacemi ČSOP a městem Uherské Hradiště, které vlastní okolní lesy.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí