Přírodní rezervace Trnovec

Přírodní rezervaci Trnovec tvoří lužní les, starý ovocný sad a květnaté nivní louky ležící severozápadně od obce Kněžpole. Je domovem mnoha ohrožených i zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní rezervace Trnovec
Typ
Chráněné území

Adresa

Přírodní rezervace Trnovec
687 12 Kněžpole

Kontakt

www: www.nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží asi 1 km severozápadně od obce Kněžpole v nadmořské výšce 180 m. Z komunikace III/494 (Uherské Hradiště–Březolupy–Zlín) odbočíte u úpravny vody do obce Kněžpole. Udržujete stále přímý směr a projdete obcí na polní cestu, přes mostek překonáte říčku Březnici a pokračujeme po zpevněné cestě k lesu, kde odbočíte vpravo po zpevněné lesní cestě. Po 500 m se vlevo nachází chráněné území.

Popis

Důvodem ochrany je zachování lesního typu tvrdého luhu, jeho pestré dřevinné skladby a ukázky nivních luk a extenzivních sadů s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lesní porosty jsou tvořeny dubem letním, jasanem úzkolistým, jilmem habrolistým, topolem bílým, osikou, topolem šedým s vtroušenou lípou velkolistou, babykou a habrem obecným. V podrostu roste sněženka podsněžník, dymnivka dutá, česnek medvědí, prvosenka vyšší, plicník lékařský, řeřišnice hořká.

V rezervaci je hnízdní kolonie volavky popelavé.

Další informace

Nejvhodnější období pro návštěvu území je časné jaro, kdy kvetou byliny podrostu se sněženkou jarní a hnízdí volavky.
V minulosti byly lesy obhospodařovány ve formě pařezin s výstavky. 
Území je součástí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 „Kněžpolský les“. Rezervace byla vyhlášena v roce 2000 na výměře 45,93 ha.
O území pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s městem Uherské Hradiště, které je vlastníkem lesa.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí