Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka

Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka, která jím prochází, se nachází jen kousek od Zlína. Toto území má vysokou míru zachovalosti krajinného rázu charakterizovaného mozaikou zalesněných a bezlesých ploch s osídlením pasekářského typu. Byl vyhlášen 17. 12. 2001 na ploše 1 048 ha.

Přírodní park Želechovické paseky a Pasekářská stezka
Typ
Chráněné území

Adresa

Přírodní park Želechovické paseky
Želechovice nad Dřevnicí
763 11 Zlín

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní park Želechovické paseky se nachází jihovýchodě od Zlína, na částech katastrálních území Kudlov, Jaroslavice a Želechovice nad Dřevnicí.

Popis

Krajinný ráz přírodního parku je výsledkem přírodního, kulturního a historického vývoje území. Je dán především harmonickým uspořádáním přírodních a civilizačních krajinných prvků vytvořených v minulosti tzv. pasekářským způsobem hospodaření a využívání krajiny. Pasekářský typ osídlení je určujícím znakem, který se s ostatními, převážně přírodními složkami vzájemně doplňuje a vytváří pestrou krajinnou mozaiku. Na území přírodního parku se nachází řada vzácných a ohrožených druhů rostlin jako např. prvosenka vyšší, zařazená do Červeného seznamu vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin, lýkovec jedovatý, lilie zlatohlávek, modřenec chocholatý, okrotice bílá a dlouholistá a mnoho dalších. Velmi významný je park z hlediska druhového bohatství ptactva. Při opakovaných ornitologických průzkumů jsme zde zjistili přes padesát druhů v hnízdní době. Silná je zde populace ťuhýka obecného, ale potkat můžete i vzácnější druhy jako například žluvu hajní, pěnici vlašskou, čápa černého nebo včelojeda lesního.

Stezku tvoří 6,5 km okruh, na kterém je sedm zastavení, která poetickým způsobem seznamují s přírodou pasek a životem lidí na nich. Dozvíte se základní informace o lese, léčivých rostlinách, obojživelnících, domácích zvířatech, sadařství, ptácích a hmyzu. Krásně vyřezávané tabule vytvořil řezbář Zdeněk Škvára z Luhačovic a krátké poetické texty mají přivést k zamyšlení nad krajinou, kterou od 15. století přetvářel člověk – hospodář ku užitku i obrazu svému.

Jak se dostanete na začátek Pasekářské stezky                         

Ze Zlína pojedete autobusem MHD č. 31 a vystoupíte na konečné (točna Jaroslavice). Poté se vydáte kolem památníku padlých, který budete mít po levé ruce, cestou dolů do žlebu a po cca 1 km přijdete na křižovatku dvou cest, odkud se vydáte doprava. Po asi 300 m chůze naleznete první tabuli Pasekářské stezky a tím i začátek okruhu.

Výlet si můžete prodloužit přes Kudlov po žluté turistické značce nebo po bývalé Baťově dálnici zpět do města.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí