přírodní rezervace Stará Hráz

Přírodní rezervaci Stará hráz tvoří lesní společenstva dubohabřin a jasanových olšin na pravém údolním svahu a v nivě meandrující říčky Stupavy (Kyjovky), která jsou charakteristická pro oblast Chřibů. Nachází se ve Stupavské vrchovině na svahu s jihovýchodní až jihozápadní orientací v nadmořské výšce 320 až 360 m, asi 1 km západně od obce Stupava, v bezprostřední blízkosti silnice z Koryčan do Stupavy.

přírodní rezervace Stará Hráz
Typ
Chráněné území

Adresa

PR Stará hráz
Lískovec
768 05 Koryčany

Kontakt

www: http://www.stara-hraz.chriby.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází při pravém břehu říčky Stupavy, asi 1 km západně od obce Stupava, v bezprostřední blízkosti silnice z Koryčan do Stupavy, po její levé straně, v nadmořské výšce 315–340 m, katastrální území Lískovec. K území se dostanete po silnici z Koryčan na Stupavu kolem Koryčanské přehrady. Po 4,5 km před Stupavou v místě bývalé skelné huti se napojíte na zelenou turistickou značku, procházející po lesní komunikaci severním směrem přes rezervaci ležící přímo nad silnicí.

Popis

Důvodem vyhlášení je ochrana porostů reprezentujících společenstva květnatých bučin a jasanových olšin s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin, např. vstavače bledého. Les je tvořen převážně dubohabrovým porostem (habrová doubrava) ve věku cca 70 let, protéká jím meandrující říčka Stupava (Kyjovka). Dominantními podrostními druhy vyšších rostlin jsou ostřice chlupatá, bažanka vytrvalá, strdivka jednokvětá. Z významných druhů bylinného společenstva se vyskytuje několik zvláště chráněných druhů rostlin a řada druhů typických pro vlhké humózní půdy. V jarním aspektu zde kvetou vstavač bledý, lýkovec jedovatý, blatouch bahenní, podbílek šupinatý, dymnivka dutá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, hvězdnatec čemeřicový, plicník lékařský, prvosenka jarní, prvosenka vyšší, zapalice žluťuchovitá, orsej jarní, křivatec žlutý, pryšec mandloňovitý, hrachor jarní, vraní oko čtyřlisté, kokořík mnohokvětý, aron plamatý, kopytník evropský. Dále se zde vyskytují okrotice dlouholistá, kruštík modrofialový, kruštík širolistý, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, hlístník hnízdák, lilie zlatohlávek, oměj vlčí mor aj.

Z obojživelníků byl prokázán výskyt kuňky žlutobřiché, rosničky zelené a ropuchy obecné. Pozorován zde byl dlask tlustozobý, z motýlů je hojný např. bělásek řeřichový.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je od května do konce června, kdy kvete většina zjištěných druhů.
Na protějším straně přes údolí se nachází zřícenina hradu Cibmurk. Lokalita se nachází na území Chřibů, které bylo zařazeno jako Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí