PR Jalovcová stráň

Přírodní rezervaci Jalovcová stráň tvoří jalovci porostlá jižně exponovaná pastvina u obce Nedašov. Byla vyhlášena v roce 1982 na ploše 8,63 ha.

PR Jalovcová stráň
Typ
Chráněné území

Adresa

PR Jalovcová stráň
763 32 Nedašov

Kontakt

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází 1,5 km východně od obce Nedašov v nadmořské výšce 580–650 m. Na lokalitu se dostanete z jihovýchodního konce obce Nedašov, kde odbočíte ze zpevněné cesty vlevo a vydáte se po polní cestě asi 2 km vzhůru.

Popis

Důvodem ochrany je krajinářsky velmi hodnotné území se zachovalými rostlinnými společenstvy, výskytem ohrožených druhů rostlin. Podloží je tvořeno převahou vápnitých jílovců s pískovci. Svah je členěn podružným údolím, na celkové modelaci se podílejí i menší sesuvy. Na celé ploše roste hojně jalovec obecný. V travním porostu je řada druhů významných pro tuto část Bílých Karpat, podkovka chocholatá, pcháč bezlodyžný, hořec brvitý, orlíček obecný, vstavače mužský a obecný, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, hlavinka horská, vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý. Na místech s výchozy odvápněných pískovců pak roste vřes obecný se smilkou tuhou. Na prameništích roste suchopýr širolistý, prstnatec májový a pampeliška bahenní.

Z živočichů se vyskytuje řada bezobratlých, vývojově vázaných na jalovce.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je na přelomu května a června, kdy kvete zejména většina orchidejí. Území je však atraktivní po celý rok a z několika míst jsou výborné výhledy na okolní krajinu.
Ještě v 80. letech minulého století byla lokalita pravidelně pasena, pastva byla ukončena v 90. letech a projevilo se to na degradaci porostu a náletu dřevin. Následně bylo provedeno několik zásahů, které umožnily pravidelnou údržbu a opětovné přepásání lokality.
Údržbu lokality zajišťuje Správa CHKO Bílé Karpaty.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí