Přírodní park Chřiby

Přírodní park Chřiby byl vyhlášen v roce 1991 na území okresu Kroměříž jako oblast klidu a přehlášena na přírodní park v roce 1996. V roce 2000 byl park rozšířen na území okresu Uherské Hradiště (14 500 ha) a Zlín (1 700 ha). Celková výměra přírodního parku je 22 500 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

Přírodní park Chřiby

Kontakt

e-mail: info@chriby.cz
www: www.chriby.cz

Poloha

Přírodní park se rozkládá v pohoří Chřiby, které jsou tvořeny nejzápadnějším obloukem Karpat. Je to členitá vrchovina o ploše 335 km2, jejímž nejvyšším bodem je Brdo (586,7 m n. m.).

Popis

Charakteristická je poměrně značná lesnatost s převahou dubobukových a bukových porostů ve vyšších polohách a dubohabrových lesů na úpatí. Proto je přírodní park považován za jeden z ekologicky nejstabilnějších. Na území přírodního parku je několik lesnicky významných zvláště chráněných území (PR Stará hráz, PR Záskalí, PR Holý kopec, PP Barborka, PP Maršava, PP Makovica, PP Nazaret) a centrální lesnatá část o výměře 192 km2 je zařazena mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Za zmínku stojí i výslunné travnaté stráně s teplomilnou květenou a  řadou chráněných druhů nebo četné skalní útvary (Kazatelna, Komínky, Kozel, Buchlov kámen nebo Břestecká skála).

Relativně vyvážené ekologické podmínky se projevují také v druhové pestrosti místní zvířeny s velkým podílem chráněných druhů (např. čáp černý, včelojed lesní, bramborníček černohlavý, krutihlav obecný, lelek lesní, výr velký, některé druhy netopýrů, z bezobratlých stojí za zmínku výskyt např. kudlanky nábožné, brouka roháče velkého, motýlů batolce duhového i červeného nebo jasoně dymnivkového).

Oblast Chřibů má nejen velkou přírodovědeckou hodnotu, ale je bohatá i na památky kulturní a historické. Nalezneme zde velmi hodnotné lokality krajinářské, romantická zákoutí, skaliska, studánky, hluboká údolí i místa s dalekým rozhledem. Četné archeologické lokality nám podávají svědectví o osídlování krajiny i o budování a slávě Velkomoravské říše (Modrá, hradisko sv. Klimenta u Osvětiman, mohylové pohřebiště Tabarky). Středověká a novověká historie zde zanechala také velké množství památek, k nimž patří hrad Buchlov, zřícenina hradu Cimburk, zámek a park Buchlovice, poutní místo Velehrad, kostel sv. Jakuba u Roštína, zámky a parky ve Střílkách a Kvasicích, barokní hřbitov ve Střílkách aj.

Fotogalerie