NPP Křéby

Národní přírodní památku Křéby, chráněnou od roku 1956 na výměře 3,52 ha, tvoří dva ostrůvky travnatých strání se skupinkami keřů a stromů s jižní expozicí.

Typ
Chráněné území

Adresa

NPP Křéby
768 33 Prasklice

Kontakt

Další informace

Poloha

Národní přírodní památka se nachází na pravém údolním svahu potoka Tišínka, 1,7 km severně od obce Prasklice, na rozhraní mezi Vyškovskou bránou a Litenčickou pahorkatinou. v nadmořské výšce 228–277 m. Z Koválovic se vydáte po místní komunikaci východně přes železniční trať a polní cestou po hřebeni dalších asi 600 m.

Popis

Důvodem ochrany jsou zbytky teplomilné travinobylinné vegetace s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Podloží tvoří silně vápnité jíly s pískovci, písky a štěrkopísky, jejich profily jsou odkryty v území ve dvou bývalých pískovnách. Teplomilný travnatý porost tvoří válečka prapořitá s ostrůvky kavylu vláskovitého a s výskytem ohrožených rostlin lnu žlutého, tenkolistého a rakouského, hvězdnice chlumní, zlatovlásku obecného, koniklece velkokvětého, sasanky lesní, bělozářky větevnaté, žluťuchy menší, vstavače vojenského a smldníku jeleního. Koncem léta a na podzim se stráně zbarvují dofialova rozkvétající hvězdnicí chlumní. 

Křéby jsou také významnou lokalitou teplomilných druhů hmyzu, především motýlů. Pozorován byl např. otakárek fenyklový, jasnobarvec hledíkový, z brouků jsou hojné majky, z pavouků byl zjištěn např. křižák pruhovaný, vyskytuje se také kudlanka nábožná. Z obojživelníků na lokalitě žije ropucha zelená, z plazů ještrěrka obecná. V pískových stěnách hnízdí břehule říční a vzácně i vlha pestrá. Ve skupinách keřů žije celá řada drobných pěvců, hnízdí zde např. ťuhýk obecný.

Další informace

Křéby patří k nejstarším chráněným územím v okrese Kroměříž. Do rezervace zasahuje také archeologická lokalita s četnými doklady pravěkého osídlení, hlavně z doby bronzové (tzv. úněticko-věteřovská sídliště).
O území pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí