PR Čerňava

Přírodní rezervace Čerňava, chráněná od roku 1975, na výměře 18,13 ha, představuje původní karpatský les pod vrchem Čerňava (843,8 m) v Hostýnských vrších.

PR Čerňava
Typ
Chráněné území

Adresa

PR Čerňava
768 71 Rajnochovice

Kontakt

www: www.cspop.cz

Další informace

Přírodní rezervace leží na části východního svahu vrchu Čerňava, na levém údolním svahu Rosošného potoka, 1,5 km severovýchodně od rekreačního střediska Tesák, v nadmořské výšce 570–730 m. Lokalita je dostupná po komunikaci z Tesáku do Rajnochovic, asi po 1,5 km vlevo ihned nad cestou.

Důvodem ochrany je ukázka zachovalého typického karpatského lesa pralesovitého charakteru. Většinu plochy rezervace tvoří porosty květnatých bučin a suťových lesů, které v horní části přecházejí ve světlinu s pískovcovými skalisky. Součástí rezervace je i malá loučka. Ve stromovém patře dominuje buk lesní, řidčeji se vyskytuje jedle bělokorá, javor mléč a jasan ztepilý. V bylinném patře pak roste řada druhů kapradin, např. kapraď samec, kapradina laločnatá nebo papratka samičí. Z květnatých bylin pak pryšec mandloňovitý, lýkovec jedovatý, starček vejčitý.

Z živočichů zde žijí mlok skvrnitý, ještěrka živorodá, z ptáků např. čáp černý, lejsek malý nebo strakapoud bělohřbetý.

Nejvhodnější doba návštěvy je časné jaro, kdy před olistěním stromů rozkvétá bylinné patro a začínají rašit kapradiny.
O území pečuje, ve spolupráci s Lesy ČR s.p. a Krajským úřadem Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí