PR Sidonie

Přírodní rezervace Sidonie představuje starou bučinu na údolním svahu s jihovýchodní expozicí nad bezejmenným přítokem řeky Vlárky. Území bylo vyhlášeno v roce 1984 a jeho výměra je 13,06 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Sidonie
Sidonie
763 34 Brumov-Bylnice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází asi 1 km severozápadně od obce Sidonie,  na údolním svahu s jihovýchodní expozicí nad bezejmenným přítokem řeky Vlárky, a leží v nadmořské výšce 425–560 m. K území je možné se dostat z obce Sidonie od autobusové zastávky u rekreačního střediska lesní cestou severozápadním směrem, po 1 km přijdete ke zpevněné svážnici, po které pokračujete na severozápad. Po dalším 1,3 km odbočíte vlevo, opět na severozápad, na lesní cestu, po které pokračujete ještě 500 m.

Popis

Předmětem ochrany je vysoce kvalitní starý bukový porost typický pro střední polohy Bílých Karpat. Převládající dřevinou stromového patra je buk lesní, vtroušen je javor klen a jilm horský. V bylinném patře jsou charakteristické druhy bučin jako např. svízel vonný, kyčelnice cibulkonosná, z chráněných druhů zde nalezneme lilii zlatohlávek, okrotici červenou, okrotici dlouholistou, vemeník dvoulistý a v křovinném patře lýkovec jedovatý. 
Les je 170 let starý bukový porost, zdravý, přirůstavý, o značné hmotnosti jednotlivých kmenů a dosahující značných výšek. Nejvyšší buk zde dosahuje 48 m. Les vznikl z přirozeného zmlazení. Kontinuita genofondu bukové populace zde dosud nebyla přerušena a tento porost lze označit za původní.

Staré bukové porosty vyhledává ke hnízdění celá řada ptáků, např. čáp černý, holub doupňák, datel černý, lejsek bělokrký, strakapoud bělohřbetý. Z denních motýlů se zde objevuje např. babočka jilmová a bělopásek dvouřadý.

Další informace

Lokalita je zajímavá v průběhu celého roku, nejvhodnější je však jarní období, od konce dubna do počátku června.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí