NPR Porážky

Národní přírodní rezervaci Porážky tvoří rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem. Na jediné lokalitě v České republice se zde vyskytuje všivec statný. Rezervace byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 49,76 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

NPR Porážky
Slavkov, Nová Lhota

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Poloha

Národní přírodní rezervace se nachází 1,5 km SSZ od obce Vápenky v nadmořské výšce 490–515 m. K rezervaci se lze dostat z osady Suchovské mlýny v části Hryzlácký mlýn odbočením u ovčína severovýchodním směrem. Po 2,5 km stoupání se dostanete na hřeben a k hranici chráněného území.

Popis

Důvodem ochrany je zachování přirozených lučních společenstev s bohatým výskytem řady ohrožených druhů rostlin i živočichů. Kromě již zmíněného všivce statného se zde vyskytuje např. střevíčník pantoflíček, prstnatec bezový, vstavač mužský znamenaný a vstavač vojenský, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, tořič čmelákovitý Holubyho, kosatec různobarvý, kosatec trávovitý, hvozdík pyšný, len žlutý, plamének přímý aj.

Z ohrožených druhů bezobratlých zde byl zjištěn např. jasoň dymnivkový, modrásek modrolesklý, perleťovec dvouřadý a kopřivový, žluťásek barvoměnný, bělopásek topolový. Ze vzácných druhů ptáků zde žije křepelka polní, strnad luční, chřástal polní a v okraji luk v návaznosti na lesní porosty ojedinělý výskyt kulíška nejmenšího. Na lovu zde byl pozorován orel královský a orel křiklavý.

Další informace

Nejatraktivnější období k návštěvě je květen – období květu orchidejí, a červen, kdy kvete všivec statný.
Lokalita byla historicky využívaná jako jednosečná louka. V době kolektivního hospodaření byla občas přihnojena struskou. Sesuv půdy po nevhodném rekultivačním zásahu v roce 1976 v severním výběžku NPR zničil na rozsáhlém území původní vegetační kryt, místy odhalil podloží a téměř zničil populaci všivce. Na rekultivované ploše nad sesuvem byl proveden výsev kulturních trav a jetelovin. Od této události byla sesuvná plocha kosena ručně brigádnicky a stala se zajímavým místem pro studium sekundární sukcese – může zde být dokumentována obnova luk bez výrazného stádia ruderální vegetace. Díky pravidelnému managementu a záchranným výsevům se podařilo populaci všivce statného zachránit a rozšířit – v současné době cca 200 kvetoucích kusů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí