PR Javořina

Přírodní rezervaci Javořina tvoří lesní porost pralesovitého charakteru v hřebenové části Bílých Karpat – na severních svazích vrchu Velká Javořina. Přírodní rezervace navazuje na severní část NPR Javořina a tvoří její ochranné pásmo. Byla vyhlášena v roce 1993, její výměra je 27,7 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Javořina
687 65 Strání

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází na severních svazích vrchu Velká Javořina (970 m n. m.), v nadmořské výšce 685–875 m. K lokalitě se dostanete při jízdě od Slavkova po odbočení na vrcholu stoupání (Hrabina) ze silnice I/54 (Veselí nad Moravou–Strání–SR) vpravo na účelovou komunikaci vedoucí na Velkou Javořinu (cca 12 km). Na kole nebo autem je možné vyjet po této zpevněné cestě až k hranici se Slovenskem, kde je dále závora a zákaz vjezdu, rezervaci máte po levé ruce nad cestou, odtud je po modré turistické značce asi 1 km na vrchol. Pěšky se vydáte po červené značce, která nejprve vede po stejné cestě, ale asi po 5 km se odklání na lesní cestu Kobelná a boční hřeben vedoucí na Javořinu souběžně s lesní cestou. Automobilem je možné vyjet až na vrchol Velké Javořiny pouze ze slovenské strany.

Popis

Předmětem ochrany jsou zachovalá lesní společenstva pralesovitého charakteru. Na geologickém podkladu, tvořeném převahou pískovců a s menším zastoupením jílovců, vznikly kamenito-hlinité svahoviny. Vegetaci tvoří suťový porost s dominujícím bukem lesním, jasanem ztepilým, javorem klenem a javorem mléčem. V podrostu roste sněženka podsněžník, mléčivec alpský, kozlík výběžkatý bezolistý, papratka horská, zvonek širolistý nebo kokořík přeslenitý.

Z živočichů zde žijí plž modranka karpatská, mlok skvrnitý, z ptáků hnízdí strakapoud bělohřbetý, kos horský, lejsek bělokrký.

Další informace

Nejlepší období k návštěvě rezervace je v první polovině května s časně jarním aspektem kvetoucích sněženek a rašících kapradin.
V minulosti byly v porostu prováděny probírky, v současné době jsou lesy ponechány přirozenému vývoji. Na celé ploše přirozeně zmlazuje javor klen i buk lesní.
O území pečuje Správa CHKO Bílé Karpaty a Lesy ČR s.p., Lesní správa Luhačovice.

Nedaleký vrchol Velké Javořiny umožňuje za příznivých meteorologických podmínek daleké výhledy od rakouských Alp až ke slovenské Fatře.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí