PR Nová hora

Přírodní rezervaci Nová hora tvoří původně jednosečné louky, občas extenzívně přepásané. Jde o členité území s loukami, lesíky a sady na úbočí Nové hory (552 m n. m.). Rezervace byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 29,6 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Nová hora
Květná
687 65 Strání

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží 0,5 km severovýchodně od Květné, v nadmořské výšce 400–490 m n. m.

Popis

Důvodem ochrany je udržení charakteru lučních i hájových společenstev. Záchrana mikrolokalit kriticky ohrožených druhů rostlin. Vyskytují se zde 4 kriticky ohrožené druhy rostlin ČR – tořič čmelákovitý, ostřice ptačí nožka, hrachor panonský a smetánka bahenní. Z dalších vzácných druhů zde roste např. pětiprstka žežulník, vstavač bledý, prstnatec listenatý, prstnatec pleťový, podkovka chocholatá.

Z ohrožených druhů motýlů zde žije např. ohniváček černočárný, ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý a kopřivový, pabourovec pampeliškový. Ze vzácných druhů ptáků se zde vyskytuje chřástal polní.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je na přelomu května a června, kdy kvetou nejvzácnější druhy rostlin.
Většina lokality byla využívána jako jednosečné louky. V dolní části území byla drobná políčka. Dubohabrové hájky byly těženy výběrovou těžbou, na části území byly švestkové sady. V době hospodaření státního statku byly koseny jen přístupné plochy. Většina zbylé části území, zvláště v horní části, zarostla a stále zarůstá sukcesí dřevin. Louky s masovým výskytem tořičů byly poničeny v 80. letech vyhnojením minerálními hnojivy. Po roce 1990 bylo skončeno přihnojování luk a stav lučních porostů se zlepšil tak, že se opět objevily tořiče i jiné ohrožené druhy na místech původního výskytu. V letech 1993–95 zrekonstruovala ZO ČSOP Vlčnov nejcennější plochy luk likvidací náletu a stařiny a obnovila na nich pravidelné kosení.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí