PR Bílé potoky

Přírodní rezervaci Bílé potoky tvoří dvě luční enklávy lemované lesním porostem na levém svahu Klobouckého potoka. Rezervace je vyhlášena na výměře 8,78 ha od roku 1982.

PR Bílé potoky
Typ
Chráněné území

Adresa

PR Bílé potoky
766 01 Valašské Klobouky

Kontakt

www: www.kosenka.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází asi 3 km jihovýchodně od Valašských Klobouk v nadmořské výšce 380–500 m. K lokalitě se lze dostat z Valašských Klobouk po silnici směrem na Brumov-Bylnici. Za obcí po 1,5 km odbočíte vlevo přes železniční trať směrem na Královec. Za přejezdem odbočíte vpravo na polní cestu, a k rezervaci se dostanete po 1 km.

Popis

Důvodem ochrany je zachování krajinářsky hodnotného území, s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin, zejména vstavačovitých. Na lokalitě jsou četné pramenné vývěry s usazujícím se vápnitým pěnovcem (travertin) a pseudokrasovými jevy. V mokřadech je dominantním druhem přeslička obrovská a devětsil lékařský. Ze vzácných a ohrožených druhů zde roste tořič čmelákovitý, kruštík bahenní, prstnatec májový, vstavač obecný, vstavač mužský, hlavinka horská, lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý. 
Lesní porosty lemující luční společenstva jsou smíšené, převážně listnaté lesy ve věku kolem 130 let, tvořené bukem lesním, dubem letním, habrem obecným, jedlí bělokorou a nepůvodním smrkem.

Z živočichů byly na zamokřených enklávách zjištěny významné druhy bezobratlých pramenišť a mokřin.

Další informace

Nejvhodnějším obdobím k návštěvě lokality je květen a začátek června, kdy kvete převážná část vstavačovitých i ostatních vzácnějších druhů..
Historicky se jedná o extenzivní pastvinu, která je v současné době ve vlastnictví základní organizace ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, která také zabezpečuje její údržbu.
Před návštěvou rezervace je však vhodné navštívit ve Valašských Kloboukách ekologické středisko Kosenka, kde podají aktuální informace.

Přírodní rezervace Bílé Potoky je pravidelně ručně kosena ochránci přírody a příznivci pro zachování vzácné květeny.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí