NPR Razula

Prales Razula byl vyhlášen Národní přírodní rezervací již v roce 1933. Výměra rezervace je 23,52 ha. Nachází se asi 2 km jihovýchodně od Leskového - místní části obce Velké Karlovice - v závěru údolí Hanzlůvka, v nadmořeské výšce 660 - 812 m n. m.

NPR Razula
Typ
Chráněné území

Adresa

NPR Razula
756 06 Velké Karlovice

Kontakt

Další informace

Předmětem ochrany je lesní porost letitých velikánů jedlí bělokorých (Abies alba) a buků lesních (Fagus sylvatica) s příměsí smrku ztepilého (Picea abies) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Les je ponechán přírodním zákonitostem a samovolnému vývoji bez zásahu člověka. Díky tomu jsou zde k vidění všechny fáze života stromu - jak malinkaté semenáčky rok nebo dva staré, tak stromy dorůstající a jen pár metrů vysoké, dále pak stromy dospělé v nejlepších letech svého života, v nepolední řadě stromy staré, často napadené dřevokaznými houbami a hmyzími škůdci, a nakonec stromy mrtvé - ať odumřelé stářím nebo díky vlivům životního prostředí. Takto různorodý les - jak počtem druhů stromů, tak jejich věkem - vytváří ideální prostředí pro život spoustě jiných (často velmi vzácných) organismů - ať rostlin, živočichů nebo hub. Ze vzácných druhů rostlin je to například samorostlík klasnatý (Actaea spicata), z živočichů čáp černý (Ciconia nigra) a z hub korálovec jedlový (Hericium flagellum).
Pokud by člověk neovlivňoval les svou činností, především nevysazoval druhy stromů, které jsou k užitku pro něj a ne pro přírodu, vypadal by les v našich zeměpisných šířkách a v nadmořských výškách okolo 700 m n. m. právě tak, jak vypadá malinkatý ostrůvek "divoké přírody" nedaleko obce Velké Karlovice. Zároveň je toto místo zdrojem poznání souvislostí různých živočišných říší a jejich vzájemné závislosti jedné na druhé.
U pomyslného "vstupu" do Národní přírodní rezervace Razula směrem do Velkých Karlovic je na břehu potoka postaven kruhový dřevěný altánek s lavičkami, u kterého je nainstalována informační tabule upozorňující mimo přírodní zajímavosti také na určitá omezení pro návštěvníky rezervace vyplývající ze zákona.

Poloha

Přírodní rezervace leží 2 km jihovýchodně od Velkých Karlovic, v údolí Léskové, na patě severního svahu Lemešné (950 m n. m.) v pramenném vějíři potoka Hanzůvky v CHKO Beskydy, v nadmořské výšce 660–812 m. K území se dostanete z Velkých Karlovic, místní části Léskové po místní a následně lesní komunikaci proti proudu potoka Malá Hanzlůvka asi po 2 km.

Popis

Důvodem ochrany je zachovalá ukázka původního lesního ekosystému Javorníků, jehož základem je jedlobukový porost pralesovitého charakteru s příměsí smrku a klenu, s výskytem mnoha druhů vzácných rostlin i živočichů. Nejstarší jedle jsou zde ve stáří 300–350 let, buky kolem 200 let. Geologický podklad tvoří jílovce s pískovci. V lesním porostu převažuje buk lesní, v podrostu se vyskytují kyčelnice žlaznatá, devítilistá i cibulkatá, šalvěj lepkavá, věšenka nachová, řeřišnice hořká, kamzičník rakouský, kokořík přeslenitý.

Z živočichů zde žijí vzácné druhy ptáků, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, čáp černý, sluka lesní, časté jsou návštěvy medvěda hnědého.

Další informace

Území je zajímavé po celý rok, nejvhodnější období pro návštěvu je však časné jaro, kdy před olistěním a zastíněním vykvétají byliny podrostu.
Od 15. do 18. století se lesní porosty v Javorníkách využívaly k pastvě ovcí a koz. Po postavení železnice v roce 1908 bylo zavedeno holosečné hospodaření se zaměřením na pěstování smrku. Porosty současné rezervace zůstaly těchto zásahů ušetřeny a v roce 1935 byl porost prohlášen za chráněný, nesmělo se v něm ani těžit, ani sbírat a odvážet padlé dříví.

Rezervace patří k nejstarším na našem území. Území je součástí ptačí oblasti Horní Vsacko a evropsky významné lokality Beskydy v rámci soustavy Natura 2000.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí