PR Kovářův žleb

Přírodní rezervaci o výměře 7,25 ha tvoří travnaté a křovinaté svahy v nadmořské výšce 240–300 m na severním okraji Vlčnova. Vyhlášena je od roku 1956.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Kovářův žleb
687 61 Vlčnov

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Na lokalitu je možné se dostat z pravobřežní komunikace v severní části Vlčnova prolukou mezi domy.

Popis

Předmětem ochrany jsou květnaté louky, lesní lemy a extenzivní ovocné sady s teplomilnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Geologickým podkladem jsou vápnité jílovce a pískovce, překryté návějemi spraší. Území rezervace je rozčleněno stržemi. Ve vegetaci se vyskytují ohrožené a vzácné druhy rostlin, např. hvězdnice chlumní, zlatovlásek obecný, len chlupatý, hořec křížatý, hořec hořepník, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, pryšec mnohobarvý. Ze vzácnějších dřevin v území roste jeřáb břek, jilm habrolistý, svída dřín, třešeň křovitá, jeřáb oskeruše.

Na lokalitě byla zjištěna i řada druhů teplomilného hmyzu, např. kudlanka nábožná, motýli ohniváček černočerný, žluťásek barvoměrný, bělopásek topolový, modrásek hnědoskvrnný a jetelový. Z ptáků v území hnízdí krutihlav obecný, strakapoud malý, pěnice hnědokřídlá.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je květen, kdy kvetou jarní druhy rostlin, a druhá polovina srpna a září, kdy kvetou hvězdnice chlumní a len chlupatý.
Území bylo využíváno jako extenzivní pastviny, později jako přepásané sady a jednosečné louky. Díky špatné přístupnosti nebylo hnojeno.
O území pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s pozemkovým spolkem.

Necelý 1 km jihovýchodně nad rezervací je soubor chráněných vinohradnických búd, sklípků, kde je možné po dohodě s majiteli i posedět a ochutnat místní vína.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí