PR Vlčnovský háj

Přírodní rezervaci Vlčnovský háj tvoří les o výměře 29,86 ha jihovýchodně od Vlčnova na vrchu Černá hora. Ochrana byla vyhlášena v roce 1955.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Vlčnovský háj
687 61 Vlčnov

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází 1 km jihovýchodně od Vlčnova na severozápadním svahu kóty Černá hora (383 m n. m.), v nadmořské výšce 280–350 m. K lokalitě se dostanete z komunikace vedoucí z Vlčnova na Uherský Brod. Před výjezdem z obce odbočíte před mostkem přes potok do uličky vedoucí k zemědělskému družstvu, kolem něho se dostanete na polní cestu a asi po 1 km dorazíte k rezervaci.

Popis

Předmětem ochrany je přirozená karpatská dubohabřina s typickými hájovými společenstvy a výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Geologickým podkladem jsou vápnité jílovce s pískovci, pomístně překryté spraší. Ve stromovém patře dominuje dub letní a zimní, habr obecný, jasan ztepilý, vtroušena je lípa malolistá, topol osika. V okraji lesa je bohaté keřové patro s dřínem obecným. V bylinném patře roste prvosenka jarní a vyšší, hvězdnatec čemeřicovitý, dymnivka dutá, plicník lékařský, sasanka hajní a pryskyřníkovitá. Ze vzácných a chráněných druhů pak vstavač bledý, kruštík modrofialový, medovník meduňkolistý, lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, ladoňka rakouská. Do rezervace je vklíněna i malá loučka s výskytem vstavače mužského.

Z ptáků zde hnízdí např. strakapoud velký a datel černý.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je duben a počátek května s časně jarním aspektem, kdy plošně kvetou zejména ladoňky, dymnivky a sasanky.
V lesích se dříve hospodařilo pařezinovým způsobem, který podporoval prosvětlováním porostu bylinné patro a především populaci ladoňky rakouské.
O území pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s obcí Vlčnov, která je vlastníkem lesa.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí