Přírodní památka Stonáč

Přírodní památku Stonáč tvoří mokřadní stanoviště v nivě stejnojmenného potoka lemovaného hlavatými vrbami s původními hanáckými tůněmi. Leží v Hornomoravském úvalu (Středomoravská niva) na jihozápadním okraji obce Bílany a zasahuje až po železniční trať Kroměříž - Hulín k okraji přírodního parku Zámeček. Leží v nadmořské výšce 189 až 190 m.

Přírodní památka Stonáč

Adresa

Přírodní památka Stonáč
Bílany
767 01 Kroměříž

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází na jihozápadní straně obce Bílany a sahá až po železniční trať Kroměříž–Hulín, v nadmořské výšce 190 m.

Popis

Důvodem vyhlášení je ochrana zbytku původních tůní s typickými mokřadními společenstvy. Přírodní památka je zbytkem původních slepých ramen řeky Moravy, tzv. hanáckých tůní. Sestává z mělké doliny s pramenisky a tůněmi, do jejíž střední části přitéká potůček Stonáč. Ten se místy zeširoka rozlévá, vytváří mokřady a dvě větší tůně (spíše průtokové rybníčky). Geologický podklad tvoří aluviální hlinité náplavy. Na březích tůní a potoka Stonáč se nacházejí porosty keřů a stromů, především vrb, dále topolů, olší, v lesíku u dráhy lip, dubů, javorů a jasanů, z keřů slívy trnky, růže šípkové, hlohu jednosemenného, střemchy hroznovité, svídy krvavé, ptačího zobu. Vodní společenstva jsou zastoupena např. okřehkem menším, rdesnem obojživelným, zblochanem vodním, orobincem širokolistým, kosatcem žlutým, čistcem bahenním, karbincem evropským atd. Na volných březích se vyskytují vlhkomilné druhy jako pryskyřník plazivý, jetel zvrhlý, podběl léčivý. Luční byliny představují řebříček obecný, kopretina bílá, kohoutek luční, kakost luční, pryskyřník prudký, jetel luční, hrachor luční, rozrazil rezekvítek, přeslička rolní, šťovík kyselý, mochna husí. Ve stínu keřů roste hluchavka bílá, zběhovec plazivý, vrbina penízková, kostival lékařský aj. V lesní části území je výrazný zejména jarní aspekt: orsej jarní, sasanka pryskyřníkovitá, sasanka hajní, plicník lékařský, violka lesní, konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý aj.

Z živočichů byl potvrzen výskyt řady obojživelníků, např. kuňky obecné, z hmyzu jsou početně zastoupeny vážky, z motýlů se zde vyskytuje mj. ohniváček černočárný, ze savců zde lze spatřit např. veverku obecnou.

Další informace

Kolem části rezervace vede naučná stezka, kterou vybudovala a udržuje ZO ČSOP Plantorbis Kroměříž. Území protíná hojně využívaná pěší a cyklistická stezka – spojnice Kroměříže a Bílan.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí