PP Kurovický lom

Přírodní památku Kurovický lom, vyhlášenou v roce 1999 na výměře 15,12 ha, tvoří opuštěný vápencový lom s jezírkem naplněným průsakovou a srážkovou vodou. Z jedné části je lemovaný lesem.

PP Kurovický lom

Adresa

PP Kurovický lom
768 52 Kurovice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází 300 m severozápadně od kóty Křemenná (315 m), asi 1,5 km jižně od obce Kurovice, v nadmořské výšce 270–300 m. K lokalitě se dostanetme z Tlumačova směrem na Kurovice, kde ihned za Tlumačovem odbočítme vpravo a pokračujetme asi 2 km po panelové účelové komunikaci.

Popis

Kurovický lom je unikátní geologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, která je dokladem vulkanismu v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosilíí, zejména aptychů (víčka schránek amonitů), výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflory. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd, zaznamenávající klimatické podmínky v období čtvrtohor. Lokalita je využívána k výzkumu Českým geologickým ústavem, pro výuku posluchačů geologie našich univerzit a je i lokalitou prezentovanou při mezinárodních geologických konferencích.

Významnou část přírodní památky představují plochy charakteru lesostepi s výskytem teplomilných druhů rostlin a silně ohrožených druhů plazů, z ohrožených druhů rostlin se zde hojně vyskytuje hořec křížatý. V místech po hlavní těžbě se nacházejí strmé skalní stěny a suťové svahy, na skalách roste např. sleziník červený. Na části území se vyskytuje smíšený les, v bylinném patře roste např. sasanka hajní, kokořík mnohokvětý, konvalinka vonná a plicník lékařský. Les nad jihozápadní stěnou tvoří přirozený lem lomu a chrání toto území před splachy z okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Celá lokalita představuje významný „biologický ostrov” pro řadu druhů hmyzu, ptáků a savců. Z ptáků zde žije např. ohrožený ťuhýk obecný, je zde možné spatřit sluku, příležitostně zde hnízdí i výr velký. Rozsáhlá prohlubeň, vzniklá těžbou, se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků – čolek obecný, čolek velký, čolek horský, kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan ostronosý, ropucha obecná, ropucha zelená a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů ještěrky obecné a slepýše křehkého. Při entomologickém průzkumu lokality, zaměřeném především na řád brouků, byl zjištěn např. výskyt ohroženého svižníka polního a čmeláka zemního.

Další informace

Stěnový lom byl založen k těžbě jílovitého vápence už před rokem 1840. Těžba byla několikrát pozastavena a znovu obnovována, dnes je již ukončena. Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. Z vápence se vyráběl cement ve vápence v nedalekém Tlumačově, známý pod místním názvem kurovina.
Lokalita je zařazena jako Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí