PP Kurovický lom

Přírodní památku Kurovický lom, vyhlášenou v roce 1999 na výměře 15,12 ha, tvoří opuštěný vápencový lom s jezírkem naplněným průsakovou a srážkovou vodou. Z jedné části je lemovaný lesem.

PP Kurovický lom
Otvírací doba v sezóně
od do
Po 10.00 19.00
Út 10.00 19.00
St 10.00 19.00
Čt 10.00 19.00
10.00 19.00
So 10.00 19.00
Ne 10.00 19.00
Upřesnění
červen, červenec, srpen
Otvírací doba mimo sezónu
od do
Po
Út
St
Čt
So 11.00 18.00
Ne 11.00 18.00
Poznámka k otvírací době
duben, květen, září

Adresa

PP Kurovický lom
768 52 Kurovice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází 300 m severozápadně od kóty Křemenná (315 m), asi 1,5 km jižně od obce Kurovice, v nadmořské výšce 270–300 m. K lokalitě se dostanetme z Tlumačova směrem na Kurovice, kde ihned za Tlumačovem odbočítme vpravo a pokračujetme asi 2 km po panelové účelové komunikaci.

Popis

Kurovický lom je unikátní geologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, která je dokladem vulkanismu v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosilíí, zejména aptychů (víčka schránek amonitů), výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflory. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd, zaznamenávající klimatické podmínky v období čtvrtohor. Lokalita je využívána k výzkumu Českým geologickým ústavem, pro výuku posluchačů geologie našich univerzit a je i lokalitou prezentovanou při mezinárodních geologických konferencích.

Významnou část přírodní památky představují plochy charakteru lesostepi s výskytem teplomilných druhů rostlin a silně ohrožených druhů plazů, z ohrožených druhů rostlin se zde hojně vyskytuje hořec křížatý. V místech po hlavní těžbě se nacházejí strmé skalní stěny a suťové svahy, na skalách roste např. sleziník červený. Na části území se vyskytuje smíšený les, v bylinném patře roste např. sasanka hajní, kokořík mnohokvětý, konvalinka vonná a plicník lékařský. Les nad jihozápadní stěnou tvoří přirozený lem lomu a chrání toto území před splachy z okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Celá lokalita představuje významný „biologický ostrov” pro řadu druhů hmyzu, ptáků a savců. Z ptáků zde žije např. ohrožený ťuhýk obecný, je zde možné spatřit sluku, příležitostně zde hnízdí i výr velký. Rozsáhlá prohlubeň, vzniklá těžbou, se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků – čolek obecný, čolek velký, čolek horský, kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, skokan ostronosý, ropucha obecná, ropucha zelená a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů ještěrky obecné a slepýše křehkého. Při entomologickém průzkumu lokality, zaměřeném především na řád brouků, byl zjištěn např. výskyt ohroženého svižníka polního a čmeláka zemního.

Další informace

Stěnový lom byl založen k těžbě jílovitého vápence už před rokem 1840. Těžba byla několikrát pozastavena a znovu obnovována, dnes je již ukončena. Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. Z vápence se vyráběl cement ve vápence v nedalekém Tlumačově, známý pod místním názvem kurovina.
Lokalita je zařazena jako Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí