PP Bralová

Přírodní památku Bralová, vyhlášenou v roce 1953 na ploše 0,85 ha, tvoří travnatá stráň na mírném východním až severovýchodním svahu vrchu Bralová (400 m n. m.).

PP Bralová

Adresa

PP Bralová
768 04 Střílky

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 370–390 m na mírném východním až severovýchodním svahu kóty Bralová (400 m n. m.), asi 1,8 km jihozápadně od Střílek. K území se dostanete ze silnice Střílky–Koryčany, po 1,5 km na vrcholu stoupání odbočíte vpravo po zpevněné polní cestě, ze které odbočíte po 100 m opět vpravo na nezpevněnou polní cestu. Chráněné území se nachází po dalších 200 m vlevo.

Popis

Hlavním důvodem ochrany je zachování společenstev teplomilných druhů rostlin. Na severní hranici svého rozšíření zde roste hadí mord nachový, jeho populace však není příliš početná, čítá několik málo desítek rostlin. Na lokalitě dominují v bylinném patru další xerotermní druhy rostlin: modřenec chocholatý, vítod větší, pipla osmahlá, rozrazil klasnatý, škarda smrdutá, rukevník východní, vrabečnice úpolní. Na suti v bývalém lomu roste užanka lékařská, na chrpě čekánku zde cizopasí záraza větší. Ze vstavačovitých se zde po určitou dobu vyskytoval vzácný rudohlávek jehlancovitý. Od roku 1988 zde nezjištěn (nejbližší poulace se nacházejí až v Bílých Karpatech v okolí Radějova). Dále zde rostou dožívající třešně. V bohatém keřovém patru převažují ptačí zob, slivoň trnka, ostružiník ježiník, brslen evropský, růže šípková.

Na počátku 60. let zde byl prováděn entomologický průzkum, při kterém byl prokázán výskyt několika vzácných druhů brouků, vázaných na teplomilná travinná společenstva, hlavně z čeledi střevlíkovitých. Po entomologicé stránce je to velmi dobrá stepní lokalita jak v kvalitě, tak i kvantitě zjištěného hmyzu. Až 30 % všech brouků tvoří čeleď střevlíků, 60 % tvoří drabčíci, 5 % nosatci.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí