PP Kamenec

Přírodní památku Kamenec, vyhlášenou v roce 1954 na ploše 3 ha, tvoří výslunná travnatá stráň na místě bývalého pískovcového lomu. Ve spodní části přechází stráň ve vlhkou olšinu na písčité půdě.

Adresa

PP Kamenec
768 02 Zdounky

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní památka se rozkládá jihovýchodně od obce Zdounky v podhůří Chřibů, nedaleko silnice Zdounky–Světlá, v nadmořské výšce 325–397 m. K území se dostanete nejlépe po značené trase naučné stezky Boří z jihovýchodního okraje obce Divoky.

Popis

Motivem ochrany je zachování výslunné travnaté stráně s přirozeným lesostepním společenstvem s výskytem skupiny jalovců obecných různého stáří, na území Chřibů ojedinělých. Území je tvořeno odolnými paleogenními horninami – vápnitými jílovci a pískovci. Na okraji území je opuštěný pískovcový lom, který sloužil k těžbě kamene. Lze v něm najít zkamenělé ostny ježovek, úlomky mechovek, zbytky dírkovců. Dřeviny jsou zastoupeny hlavně třešněmi bývalého sadu a borovicí lesní, v keřovém patru je významný výskyt jalovce obecného, dále zde roste hloh jednosemenný, ptačí zob obecný, růže šípková, trnka, ostružiník ježiník. V bylinném patře se vyskytují teplomilné druhy, celá stráň je porostlá jednotvárným, ale botanicky zajímavým porostem sveřepu vzpřímeného a bílojetele pětilistého. Z orchidejí zde rostou vstavač kukačka, okrotice bílá a kruštík širolistý. V roce 2005 zde byl nalezen i vstavač vojenský. Vtroušeny jsou kozinec dánský, divizna rakouská, vousatka prstnatá, hořec křížatý, hořeček brvitý, bojínek Boehmerův, hvězdnice chlumní, krvavec menší, mochna sedmilistá, tařice kališní, len luční, marulka pamětník, mařinka psí, hlaváč žlutavý, hvozdík kartouzek, hvozdík kropenatý, vítod větší, černohlávek velkokvětý, černohlávek dřípatý aj. V okolních lesích je hojný lýkovec jedovatý, árón východní a lilie zlatohlávek.

Podrobný zoologický průzkum byl dosud proveden pouze u motýlů. V rezervaci a jejím okolí žije řada teplomilných druhů hmyzu, nejzajímavější je výskyt chráněné kriticky ohrožené kudlanky nábožné. Z motýlů se vyskytuje např. otakárek fenyklový, bělásek řeřichový a hrachorový, okáč voňavkový, žluťásek řešetlákový, perleťovec nejmenší, modrásek jehlicový aj. Z brouků je zajímavý nález stepního tesaříka kozlíčka písečného. Z plazů zde žije ještěrka obecná, z ptáků např. ťuhýk obecný a konopka obecná.

Další informace

V minulosti zde byla veliká skupina starých jalovců, které však byly zničeny požárem na jaře v r. 1962. Území bylo také zatěžováno únikem močůvky z okolních ploch, kterou sem vyvážel bývalý státní statek Světlá. Důsledkem bylo rozšíření nitrofilních společenstev v dolní části lokality. V současné době je porost jalovců obnovován za přispění základní organizace ČSOP Divoky, nachází se zde několik kusů do výšky asi 1 až 1,5 m.

Rezervací prochází naučná stezka Boří (zastávka č. 10), která začíná v obci Divoky. První informační tabule se nachází na návsi u autobusové točny. Stezku vybudovala ZO ČSOP Divoky, jejíž členové také zajišťují pravidelnou údržbu.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí