Přírodní park Vizovické vrchy

Přírodní park Vizovické vrchy je charakterizován souvisle zalesněnou hornatinou a je významný jak z pohledu krajinářského a ekologického, tak z pohledu rekreačního. Mohutný hřeben Vizovických vrchů (s nejvyšší horou Klášťov – 753 m) táhnoucí se jižně od Vizovic byl vyhlášen za přírodní park v roce 1993 na ploše 13 300 ha.

Adresa

Přírodní park Vizovické vrchy

Popis

Lesní porosty tvoří smrkové monokultury a z menší části selské lesíky s břízou, osikou, habrem a dalšími dřevinami. V porostech borovice lesní roste ze vzácnějších bylin například černohlávek dřípatý, hořec brvitý a další. Avšak převládajícím a zároveň i přírodě nejbližším typem vegetace jsou dubohabrové háje.

Pro nižší polohy je charakteristický krajinný ráz pasekářského osídleni. Střídají se drobné sady, pole, květnaté louky a pastviny. Volnou krajinu dotvářejí zemědělské usedlosti. Významný podíl na utváření krajiny má nelesní zeleň, rostoucí především v kamenitých hrázích a v remízcích. Ze soliterních dřevin převládají lípy, hrušně a duby.

Nejhodnotnější části přírody, k nimž patří zbytky květnatých luk, skalní útvary a lesy, byly vyhlášeny přírodními památkami (Na želechovických pasekách, Pod Drdolem, Průkopa).

Fotogalerie