Přírodní park Záhlinické rybníky

Přírodní park Záhlinické rybníky je jedinečným územím na středním toku Moravy. Zahrnuje komplex Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa v lokalitách Filena a Zámeček. Vyhlášen byl v roce 1995 na ploše 500 ha.

Přírodní park Záhlinické rybníky

Adresa

Přírodní park Záhlinické rybníky

Kontakt

Další informace

Poloha

Záhlinické rybníky leží jihozápadně od města Hulín, jsou napájeny říčkou Rusavou a Mojenou a tvoří je hlavní rybníky Nový, Pláňavský a Doubravický. Terén je převážně rovinatý s průměrnou nadmořskou výškou 186 m.

Popis

V lužním lese s četnými tůněmi jsou zachovalé staré lesní porosty s převahou dubu a jasanu. Na zamokřených loukách převládají rákosiny a rozptýlená zeleň s tzv. hlavatými vrbami. Ze vzácných rostlin zde rostou četné chráněné a ohrožené druhy, např. česnek hranatý, pryšec bahenní, pryskyřník velký, starček poříční, žluťucha lesklá.

Velmi bohatá je v území fauna bezobratlých, zejména vážek a motýlů. Vyskytuje se zde 11 druhů zvláště chráněných druhů obojživelníků a 3 druhy chráněných plazů.

Záhlinické rybníky jsou však vyhledávány především milovníky ptáků. Jsou totiž významnou tahovou zastávkou vodních a mokřadních druhů ptáků. Opakovaně zde bylo pozorováno okolo 270 druhů ptáků, z toho 135 hnízdících.

Spojením rybníků, luk a lužního lesa vznikl celek s vysokou krajinářskou hodnotou, plnící významnou ekologickou funkci regionálního biocentra.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí