Bezedník, přírodní památka

Přírodní památku Bezedník tvoří rybník stejnojmenného názvu a jeho bezprostřední okolí. Kromě rybníka je součástí i krátký úsek potoka nad i pod rybníkem, včetně smíšeného lesního porostu v nivě potoka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1991 na výměře 1,68 ha.

Bezedník, přírodní památka

Adresa

PP Bezedník
763 17 Lukov

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz/

Další informace

Poloha

Přírodní památka Bezedník leží v Hostýnských vrších, 1 km SZ od obce Lukov v nadmořské výšce 323 m. K lokalitě se dostanete z Lukova po naučné stezce Lukov, kolem hájenky Růžová, ležící 5OO m severně od obce, údolím Lukovského potoka.

Popis

Důvodem vyhlášení je ochrana početných populací celé řady druhů obojživelníků, kteří zde nacházejí příznivé podmínky pro rozmnožování. Les kolem potoka je silně podmáčený. Na několika místech se tvoří bahnité mokřady a tůňky. Vegetace je složena především z druhů, které jsou charakteristické pro smíšené lesní porosty pahorkatin, nacházejí se zde rostliny typické pro mokřadní biotopy jako blatouch bahenní, mokrýš střídavolistý, devětsil bílý, na sušších místech prvosenka vyšší, bažanka vytrvalá aj. Z obojživelníků se zde vyskytují mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek horský, kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan hnědý, skokan ostronosý a skokan štíhlý. Pozoruhodný je výskyt tří druhů čolků a všech tří našich druhů „hnědých” skokanů na jedné lokalitě. Při entomologickém průzkumu, který byl zaměřen především na vodní brouky, bylo na této lokalitě zjištěno 42 druhů.

Další informace

Území je cenné i z hlediska krajinářského. Přírodní památka Bezedník je jednou ze zastávek na naučně stezce, která vychází z Lukova. Návštěvníky zavede i k dalším chráněným územím (PP Bzová, PP Ondřejovsko a nedaleká PP Vela) a seznámí je tak s nejhodnotnějšími partiemi této části Hostýnských vrchů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí