Vela, přírodní památka

Přírodní památku Vela tvoří bukový lesní porost v jižní části Hostýnských vrchů – na vrcholu a jižním svahu vrchu Vela (526 m n. m.). Byla vyhlášena v roce 1987 na ploše 8,3 ha.

Adresa

PP Vela
763 17 Lukov

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz/

Další informace

Poloha

Přírodní památka se rozkládá asi 2 km severozápadně od Lukova, na vrcholu a jižním svahu kopce Vela (526 m n. m.) v nadmořské výšce 475 až 526 m.

Popis

Důvodem ochrany je jeden z posledních zbytků původních lesních porostů typu přirozených bučin v Hostýnských vrších. Ve vrcholové části kopce vystupují na povrch skalní výchozy, které jsou součástí jednoho krátkého a jednoho delšího souvislého skalního hřbetu. Oba jsou tvořeny středně ukloněnými lavicemi hrubozrnných pískovců přecházejících až do drobnozrnných slepenců. Kratší a nižší hřbet začíná asi 10 m od vrcholové kóty. Dosahuje délky 17 m a jeho maximální výška je 3,3 m. Hlavní hřbet začíná ve vzdálenosti 88 m od vrcholové kóty směrem na sever a pokračuje severovýchodním směrem spolu s mírným klesáním svahu kopce do vzdálenosti asi 132 m. Na začátku tohoto hřbetu je vyvinut solitérní skalní útvar, jehož výška dosahuje 6 m. Tato zajímavě modelovaná skála vznikala během procesů mechanického a mrazového zvětrávání. Jejich působením se na povrchu skály vytvořily různé velké polokulovité a oválné otevřené dutiny. Na západní straně jsou vyvinuty náznaky skalních voštin. Od této samostatné skály je klesající hlavní hřeben rozčleněn do sedmi skalních útvarů, které jsou od sebe odděleny rozsedlinami. Délka těchto jednotlivých dílčích útvarů při dolních okrajích je maximálně 14 m a jejich největší výška nepřesahuje 5,5 m. Při zvětrávání se místy na povrchu skal nahromadilo větší množství rozptýleného hydroxidu železa a to způsobuje jejich červenohnědavé nebo rezavé zabarvení.

Z botanického hlediska se jedná o lokalitu velmi chudou. Les je téměř bez podrostu, pouze místy se vyskytuje bika bělavá, lipnice hajní a kyčelnice devítilistá. Na skalách pak roztroušeně roste osladič obecný .

Území a jeho širší okolí je významným hnízdištěm a útočištěm řady druhů ptactva. Z ohrožených druhů se zde vyskytuje jestřáb lesní a krkavec velký, dále datel černý, strakapoud velký, holub doupňák, čížek lesní, lejek malý, sýkora uhelníček, šoupálek dlouhoprstý. Pozorován zde byl i vzácný jeřábek lesní.

Další informace

Přírodní památka Vela je jednou ze zastávek na naučně stezce, která vychází z Lukova. Návštěvníky zavede i k dalším chráněným územím (PP Bezedník, PP Bzová a PP Ondřejovsko) a seznámí je tak s nejhodnotnějšími partiemi této části Hostýnských vrchů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí