PP Bzová

Přírodní památku Bzová tvoří lesní porost ve vrcholových partiích Hostýnských vrchů severozápadně od obce Vlčková. Byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 2,64 ha.

Adresa

PP Bzová
763 19 Vlčková

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz/zlinsko

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází ve vrcholových partiích Hostýnských vrchů – 2,5 km severozápadně od obce Vlčková v nadmořské výšce 620 m.

Popis

Důvodem vyhlášení je zachování původní druhové skladby dřevin a podrostu v lesním typu lipové javořiny a jedlové bučiny pralesovitého charakteru na flyši. Les je tvořen převážné silnou bukovou kmenovinou o stáří 160 let s příměsí javoru klenu, na jižním svahu navíc přistupuje jilm. V území byla dříve hojnější jedle, která zde v důsledku exhalací v ovzduší již téměř vymizela. Po celé ploše jsou roztroušeni četní netvární jedinci, pahýly po ulomených kmenech a vývraty, které dávají území charakter pralesa. Na několika místech bukový porost přirozeně zmlazuje, nejvíce pak v západní části. Napříč, přibližně středem plochy, se táhne balvanitý vrcholový hřeben. Křovinné patro je vyvinuto slabé, roztroušeně se v něm vyskytuje lýkovec jedovatý. V bylinném patře rostou hojně běžné druhy karpatské květeny, např. kyčelnice cibulkonosná, svízel vonný, bažanka vytrvalá, šťavel kyselý, čistec lesní, česnáček lékařský, vrbina hajní aj.

Další informace

Jedle bělokorá je velmi citlivá na zvýšený obsah průmyslových exhalací v ovzduší (zejména pak na oxidy síry a dusíku) a z našich lesů na původních stanovištích již téměř vymizela. V lesních porostech Bzové – a podobně je tomu tak i v ostatních chráněných bučinách s vtroušenou jedlí v Hostýnských vrších – většina ze vzrostlých stromů v průběhu asi dvaceti let koncem 20. stol. uschla. Na jejich místě dnes nalezneme stojící nebo již spadlé souše. Mírně se zlepšující kvalita ovzduší v současné době dává naději zbývajícím jedlím v těchto porostech.

Přírodní památka Bzová je jednou ze zastávek na naučně stezce, která vychází z Lukova. Návštěvníky zavede i k dalším chráněným územím (PP Bezedník, PP Ondřejovsko a PP Vela) a seznámí je tak s nejhodnotnějšími partiemi této části Hostýnských vrchů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí