Žítková

Žítková

Žítková

Kultura a tradice

Žítková je charakteristická stále připomínanými lidovými písněmi a krásnými výšivkami. Zvláštním fenoménem pro Žítkovou je lidové léčitelství.

Slovní popis polohy obce

Obec Žítková leží asi 18 km východně od Uherského Brodu při hranicích se Slovenskem severně od Starého Hrozenkova na území CHKO Bílé Karpaty.

Stručná historie obce

Obec vznikla po roce 1750 a byla známá svými "bohyněmi" (čarodějkami), které zde věštívaly. Základem pro název obce bylo slovo „žítek“ neboli život, který musel být obnovován na území často pustošeném válkami. Pohraniční oblast často pustošily nájezdy Tatarů, Hunů a Kuruců v 16. až 17. století. Místní lidé se živili pastevectvím a domácí výrobou dřevěného nářadí, část odcházela za sezónními pracemi mimo Kopanice. Ke každému statku patřilo kolem pěti hektarů obdělávané zemědělské půdy.

Nejvýznamnější památky

Dochovala se zde řada krásných příkladů lidové architektury Moravských Kopanic. Souborem původních domů jsou stavení č. p. 29, 43, 48, 49, 72 a stodoly č. p. 21, 70, 76. Nová kaple Panny Marie Kopanické zapadá do krajiny a neruší historický ráz obce.

Přírodní zajímavosti

Na katastru obce se nachází několik zajímavých přírodních území. Jsou to především přírodní rezervace Hutě a Pod Žítkovským vrchem, ale zajímavé jsou i Bedové či Koprvasy, nechráněné pastviny s výskytem cenných druhů rostlin. Z okolí Žítkové jsou nádherné výhledy na slovenská pohoří na levém břehu řeky Váhu.

Možnosti trávení dovolené

Žítková je typická kopaničářská obec s roztroušenou zástavbou. Patří do národopisného regionu Moravské Kopanice. Pro svou polohu a překrásné prostředí má výborné podmínky pro krátkodobou i dlouhodobou rekreaci. Cyklotrasa Přírodou Bílých Karpat protínající Žítkovou je středně obtížná. Vede od jihu po severní výběžek Bílých Karpat a umožní poznat členitou karpatskou krajinu s listnatými lesy a háji, pastvinami, květnaté orchideové louky, typické kopaničářské obce jako je Žítková, sady s původními starými odrůdami ovoce, vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin. Trasa začíná ve Strážnici a pokračuje do Valašských Klobouk. V obci se 191 obyvateli je návštěvníkům i domácím k dispozici přírodní koupaliště a fotbalové hřiště se zázemím. Nedávno byla dokončena oprava rekreačního zařízení v dolní části obce, nejčastěji využívané pro ozdravné pobyty dětí s dýchacími problémy. V obci je vybudován kvalitní wellness hotel Kopanice**** poskytující komplexní služby pro turisty.

Fotogalerie

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice se rozkládají na moravsko-slovenském pomezí uprostřed chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Patří sem obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Žítková a Vyškovec. Oblast získala své jméno podle toho, že těžce dostupná políčka na strmých svazích mohli místní zemědělci obdělávat pouze kopáním motykou, a proto je nazývali Kopaničáři a podle nich se této oblasti začalo říkat Kopanice. Největším bohatstvím moravských Kopanic je nádherný krajinný ráz, dochované zbytky tradičních řemesel a folklóru, jež Vás společně s přírodním bohatstvím upoutají v každém ročním období.

PR Hutě

Přírodní rezervaci Hutě tvoří bývalé pastviny s rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry a lesíky severovýchodně od obce Žítková. Rezervace byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 12,22 ha.

PR Pod Žítkovským vrchem

Přírodní rezervaci Pod Žítkovským vrchem tvoří pastvina cca 500 m severovýchodně od Žítkovského vrchu. Byla vyhlášena v roce1991, její výměra je 16,0572 ha.

Muzeum: Chalupa Žítková

Muzeum: Chalupa Žítková

Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích a také prý viděly do budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci. V osadě Čierné je dodnes chalupa, kde žila poslední žítkovská bohyně Irma Gabrhelová (1905-2001).

Nejbližší cíle v okolí