Bořenovice

Bořenovice

Slovní popis polohy obce

Obec Bořenovice leží 4 km severně od města Holešova.

Stručná historie obce

Území v okolí obce Bořenovice bylo s dnešním Holešovskem osídleno ve všech údobích předhistorického vývoje společnosti v této úrodné části Moravy. Dokladem života a práce pravěkého obyvatelstva, které mělo domovy v místě dnešní obce, jsou archeologické nálezy uložené v Městském muzeu Holešov. První písemná zmínka o Bořenovicích pochází z roku 1371, kdy Jan z Dobrotic prodal vesnici Matoušovi ze Šternberka, jehož potomci ji ovládli jako majitelé až do roku 1448. Během další doby se jako držitelé vystřídali četní feudálové.

Nejvýznamnější památky

Ke kulturním památkám obce patří pozdně barokní kaple u cesty k Pacetlukám, která je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Počátkem 19. století byla vystavěna kaplička u silnice k Holešovu, v polovině 19. století zbudována zvonice na návsi. Na pokraj obce stojé kříž a socha p. Marie Hostýnské z roku 1947. Od roku 1922 stojí pomník padlých v první světové válce.

Kultura a tradice

Ke společenským událostem se řadí setkávání katolické omladiny Holešovska. Únorovou tradicí je ostatkové vodění medvěda, v srpnu se v obci slaví hody, na konec září připadá společné setkání při vinobraní, na červen pak dětský den a hasičská soutěž.

Přírodní zajímavosti

Kolem celého katastrálního území obce Bořenovice je vybudován biokoridor. Ze zpevněné cesty vedoucí do Pacetluk je krásná vyhlídka na Hostýnské vrchy, Javorník, část Kroměřížska a Chřibských vrchů.

Možnosti trávení dovolené

V obci se 179 obyvateli a sedmdesátkou domů není žádná možnost ubytování, stravování zajišťuje místní hostinec.

Fotogalerie

Boží muka

Boží muka

Za obcí Bořenovice v kopci po levé straně cesty na Holešov pod stromy se nachází boží muka z počátku 20. století. Jde o šestibokou stavbu vyvedenou v kombinaci bíle a žluté omítky se dvěma zasklenýma nikami v přední časti. Uvnitř je větší obraz P. Marie. Obě niky jsou zamřížované. Na střeše je zepředu štít s jednoramenným kovaným křížem.

Kaple P. Marie Hostýnské

Kaple P. Marie Hostýnské

Za obcí v kopci po levé straně cesty na Pacetluky se nachází čtyřboká zděná obdélníková stavba s trojbokým závěrem omítnutá nažluto z roku 1885. Nad vchodem ve štítu je umístěna nika s obrazem. Dne 27. 11 1963 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku.

Zvonice

Zvonice

Uprostřed obce Bořenovice se nachází typický prvek venkovského urbanismu českých a moravských sídel období baroka a klasicismu. Zvonice tvoří výraznou dominantu návsi a je poměrně dobře dochovaná, byla postavena na základě ohňového patentu Marie Terezie 1751 (tento patent obsahoval nařízení zvonit, pokud vartýř uvidí požár a mít zvonek v každé obci), je typicky obvyklá v regionu Zlínského kraje. Jde o zděnou čtyřstěnnou hranolovitou stavbu žlutě omítnutou, s modrými a bílými doplňky. V levé části zvonice je zasklená nika s obrazem P. Marie Hostýnské.

Nejbližší cíle v okolí