Pacetluky

Pacetluky

Pacetluky

Slovní popis polohy obce

Obec Pacetluky leží asi 9 km severně od Holešova na rozhraní Hané a Záhoří nedaleko poutního místa Hostýna.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o Pacetlukách pochází z roku 1131, kde v listinách olomouckého biskupa Zdíka příslušely k arcijáhelství přerovskému a psalo se o Pecotulcech. Okolí Pacetluk obydlené již v pravěku dokazují na místních polích nalezené kamenné mlaty, sekerky a pazourkové nožíky. Jeden z největších nalezených kamenných mlatů na Moravě je v současné době součástí historických sbírek olomouckého vlastivědného muzea. Dalším důkazem jsou archeologické nálezy mohylových pohřebišť na teritoriu Kosteleckého lesa, které se řadí do mladší doby kamenné a bronzové. Po zavedení lenního systému v polovině 13. století olomouckým biskupem Brunou se střídali v držení vsi Štemberkové, páni z Prusinovic, z Víckova a Žerotínové. Počátkem 17. století kardinál Ditrichštejn ves daroval olomoucké kapitule, aby z výnosu statku byla vydržována kaple sv. Stanislava v olomouckém kostele. Zdejší lid zakusil zlé časy za války česko-rakouské v roce 1468. Z těchto dob pochází obilné mlaty (lochy), které byly objeveny na Bílém kopci na Rýpaninách. Jednalo se o jámy tvaru láhve, vyhloubené v měkkém vrstevnatém pískovci, hluboké čtyři a široké 1,7 metru. Na hrdlo jámy byl položen plochý kámen, přihrnutý zeminou. Do těchto jam rolníci uschovávali veškerou úrodu a potraviny, aby je uchránili před drancujícím vojskem. Trpké chvíle prožívali občané Pacetluk v třicetileté válce r. 1618-1648, kdy dlouho v kraji tábořili Švédové. Lidé tehdy opět utíkali do lesů a brali s sebou živobytí s dobytkem. Děti z Pacetluk získávaly základy vzdělání nejdříve v Prusinovicích. Poté byla postavena v roce 1897 v Pacetlukách jednotřídní škola nákladem osmi tisíc zlatých. Výuka zde byla zrušena v roce 1973 a děti opět musely docházet do Prusinovic.

Nejvýznamnější památky

Pacetluky nemají žádnou významnou stavební dominantu ani kulturní památku. Naproti školy byl v roce 1909 postaven kamenný kříž, na severním okraji obce se nachází kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie.

Kultura a tradice

Jedinou kulturní akcí bývají pravidelné srpnové hodové slavnosti spojené s besedou u cimbálu.

Přírodní zajímavosti

Na území Pacetluk se nenachází žádné významné přírodní zajímavosti. V bezprostřední blízkosti obce se nachází Kostelecký les s mnoha svéráznými přírodními zákoutími. Místní lesy jsou bohaté na houby.

Možnosti trávení dovolené

V Pacetlukách dosud nejsou vytvořeny dostatečné ubytovací kapacity, které by hosté mohli využívat. I když přes obec Pacetluky nevede významná regionální cyklotrasa, je možné se na tyto regionální cyklotrasy z okolí Pacetluk velmi snadno napojit. Po silnici III. třídy z Pacetluk přes obec Prusinovice, Hlinsko pod Hostýnem a Chomýž se lze napojit na cyklotrasu č. 5038 Brusné - Rusava – Držková. Po silnici III. třídy z Pacetluk přes obec Roštěnín, Rymice se lze napojit na cyklotrasu č. 5033 Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem - Všechovice - Kelč - Hustopeče nad Bečvou Okolní lesy jsou rájem houbařů, ale vyzývají i ke klidným procházkám a cykloturistice.

Fotogalerie

Kaple P. Marie

Kaple P. Marie

Kaplička byla postavena jako poděkování P. Marii za ochranu během II. světové války. Dne 15. 8. 1946 byla vysvěcena. Ve štítu kaple je umístěna soška P. Marie, pod ní text.

Kříž z r. 1909

Kříž z r. 1909

Kříž je usazený na podstavci o čtyřech stupních. Uprostřed soklu je vyryt text.

Památník padlých manželů a otců

Památník padlých manželů a otců

Památník postavený v roce 1922 na památku zemřelých manželů a otců stojí za obcí Pacetluky.

Nejbližší cíle v okolí