Hovězí

Hovězí

Hovězí

Slovní popis polohy obce

Obec Hovězí leží asi 7 km jihovýchodně od okresního města Vsetín. Nachází se mezi Vsetínskými vrchy a Javorníky, po obou březích řeky Vsetínské Bečvy.

Stručná historie obce

Mezi obcemi na toku Vsetínské Bečvy zaujímala obec Hovězí zvláštní postavení. Byla prvním sídelním útvarem v této oblasti. Obec, jejíž název je podložen pouze dohady, je zmiňována v zápisu v „Zemských deskách“ z roku 1504, kdy došlo k prodeji vsetínského panství Petrem Hrabětem od Sv. Jana z Pezinku a pěti bratry z Kunštátu. Vznik jména Hovězí není dosud prokazatelně vysvětlen. Jedna z verzí se opírá o slovo hu – bystrá voda, slovo maďarského původu, které sem přinesli první přistěhovalci z východního Slovenska. Další z verzí je německé Hofwiese - panská louka. Posledním názorem je název pro panský dvůr, který vsetínská vrchnost zvala Breithof – nynější Bradov. Obyvatelé používali zkrácený název hof. Později to bylo Hovězko – Hovězí. Boj s přírodou a divokými nájezdníky se zapsal nesmazatelně do dějin obce. Už roku 1585 vpadli do obce Uhři. Hovězané se statečně bránili a výsledkem bylo 500 pobitých Uhrů a 113 zajatých. Za třicetileté války (1621 – 1644) Valaši povstali proti císaři Ferdinandu II. Krutá exekuce, prováděná císařským vojskem, byla odměnou povstalcům. Vůdce Hovězanů fojt Macháček byl umučen a popraven. Roku 1679 vpadli do kraje opakovaně Turci. V roce 1681 se Hovězí stalo samostatným panstvím. V tomto období byl postaven jednopatrový zámek, sídlo vrchnosti. Dne 7. května 1708 se na obec přivalila nová pohroma - uherští povstalci Kuruci. Svědectví o vpádu připomíná nápis na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého, která sem byla převezena ze Vsetína roku 1776 a stojí na návsi. Roku 1742 se na výzvu císařovny Marie Terezie vypravilo 75 mužů na pomoc císařskému vojsku proti Prusům. V roce 1835 měla obec po všech katastrofách 3 497 obyvatel. Dne 1. února 1949 byla obec rozdělena na dvě části - Hovězí a Huslenky. V den rozdělení měla nová obec Hovězí rozlohu 23,2 km čtverečních a 1961 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Roku 1734 byl postaven místo starého dřevěného kostela nový zděný s dřevěnou věží, v němž se podařilo uchránit starý vsetínský zvon z konce 15. století. Zvoněním rozviklaná věž byla roku 1891 nahrazena zděnou věží. Kamenný barokní kříž u kostela pochází z roku 1792. Na návsi stojí socha sv. Jana Nepomuckého (1776). Sousoší Kalvárie s plastikami Panny Marie a sv. Jana bylo do obce Hovězí přestěhováno r. 1858 z Olomouce. V letech 1696–1718 majitel vsetínského panství Karel Podstatný z Prusinovic postavil zámeček, který původně sloužil jako šlechtické sídlo a několikrát změnil podobu i majitele. Roku 1831 při řádění cholery zde byla nemocnice, nyní je soukromým majetkem. Kontribučenská sýpka (1788) byla původně skladem obilí pro neúrodné roky, později výrobna židlí z ohýbaného dřeva a po přestavbě v roce 1935 sokolovna.

Kultura a tradice

Z tradičních akcí se dochoval maškarní průvod s medvědem, který uzavírá hasičský ples se slavnostním obřadem pochovávání basy. Do celoročního programu patří také plesy obecní, myslivecký a valašský, s účastí krojovaných z celé Moravy. Končinovému plesu předchází celodenní průvod masek napříč obcí. V obci se koná přehlídka dechových hudeb, krajská přehlídka divadelních souborů a dvoudenní přehlídka souborů z celého Horního Vsacka. Nejmladší národopisný soubor Jaloveček doplňují zkušenější členové souborů Ovčák a Fortáši. Návštěvnicky přitažlivé jsou košty vína a slivovice. K určitému období roku se váže obchůzka na Tři Krále, masopustní obchůzka a pochovávání basy, vítání jara a otvírání studánky, stavění máje, svatojánské ohně, tradiční Hověžská pouť, dožínky, Mikulášská obchůzka nebo koledy u jesliček s živým betlémem.

Přírodní zajímavosti

Obec Hovězí se nachází v CHKO Beskydy. Nejvyšší místo na Hovězí je ve výšce 759 m a nazývá se Filka. Obec je rozložena po obou březích řeky Bečvy, v údolích Hořanského a Hovízkého potoka. Na jejím pravém břehu jsou Hovízky, Za dílem, Potoky, Suška a Řečiska. Na levém je Dolansko, Dědina, Hořansko, Veřečné a Stříbrník. Menší část obce tvoří Paseky a Vrchy, menší skupiny domků nebo i samoty blízko severních a jižních okrajů obce, na kopcích nebo na stráních kopců. Asi 3 km jižně od obce Hovězí se nachází přírodní památka Stříbrník. Tvoří ji louky a pastviny se zbytky květnatých bučin, remízy a prameništi. Leží nad údolím Veřečného potoka, mezi osadami Veřečný, U Filů a Stříbrník. Vyskytuje se zde asi 17 druhů orchidejí, je to ojedinělá lokalita výskytu střevíčníku pantoflíčku. Chráněné jsou i orchidejové louky v Potokách, menší lokality s mokřady a květnatými loukami v Hovízkách, na Sušce a v Hořansku.

Možnosti trávení dovolené

Oblast Hovězí a celého regionu je turisticky velmi perspektivní. Turisté oceňují klid, divokou přírodu, romantiku, valašské speciality a obyčeje s tradicemi. V letním období od května do září je připraveno táboření v autokempu s ubytováním v dřevěných chatkách, prostory pro stanování a obytné přívěsy. Autokemp je situován na levém břehu řeky Vsetínské Bečvy, mimo obec v klidném prostředí. Během sezóny je v areálu otevřeno občerstvení a prodejna potravin. V bezprostřední blízkosti se nachází splav, ideální místo ke koupání. Možnost občerstvení a stravování poskytuje návštěvníkům také Valašská koliba. Celoroční ubytování nabízejí soukromé penziony připravené ubytovat i domácí zvířata. Ze sportovních aktivit se dá v okolí obce provozovat turistika a cykloturistika, v obci je sportovní areál s fotbalovým a volejbalovým hřištěm, dá se hrát stolní tenis, houbařit, v zimě zase lyžovat, snowboardovat nebo sáňkovat. V obci je i lyžařský areál.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí