Dřínov

Dřínov

Slovní popis polohy obce

Samostatná obec Dřínov se rozkládá na rozhraní Hané a pohoří Chřiby, asi 20 km na Z od Kroměříže.

Stručná historie obce

Dřínov byl vždy samostatným panstvím. První zmínka o majiteli nynější obce pochází z roku 1348, kdy náležela Jiljímu z Bojanovic. Od té doby obec změnila vlastníka ještě mnohokrát. Dne 1. května 1642 získává obec rod Walderodů, a tak je tomu až do počátku našeho století. Třicetiletou válkou byla obec natolik zpustošena, že ještě v roce 1656 byla polovina panských i poddanských domů prázdná. Roku 1831 v kraji řádila cholera, obec jí však byla ušetřena. Zato byla 26. června 1832 zasažena velikým krupobitím. Ještě v roce 1838 byl v obci pivovar, který zanikl jako většina menších moravských pivovarů. Zajímavý je vývoj počtu obyvatelstva. V roce 1771 měla obec 219 obyvatel, roku 1791 žilo ve 32 staveních 292 lidí, roku 1834 v 60 domech 392 obyvatel. V roce 1900 je doloženo 101 domů a 523 obyvatel. Většina obyvatel byli Češi a zabývali se převážně zemědělstvím. V obci je zámek, o kterém se na přelomu 18. a 19. píše jako o zpustlém panství. Název obce je odvozen od slova dřín. Z roku 1353 je záznam ve variantě Drzyenow, z roku 1376 in Drzienov a z roku 1446 Drzienow. Osada Dřínov se nazývá po místní poloze. V minulosti se osada jmenovala Dřínové.

Nejvýznamnější památky

Dřínovskou dominantou je zámek, dále zámecký park z roku 1875, boží muka z roku 1680, kříž U Obecňáku z roku 1865 a další kříže zařazené na seznam kulturních památek.

Kultura a tradice

Každoroční program připravovaný pro celou vesnici začíná březnovým voděním medvěda, pokračuje se kácením máje, květnovými hody a závěrečnou tečkou je silvestrovský ohňostroj.

Přírodní zajímavosti

Převážná část území obce Dřínov je tvořena lokálními pahorky, terénními vlnami a svahy. Jsou od sebe odděleny zářezy jednotlivých toků. Na sever k Dřínovu se reliéf zvedá do strmějších svahů. Na většině území se v podloží vyskytují různě mocné vrstvy spraše a sprašových hlín. Reliéf území tvoří přirozenou svodnici drobných toků. Jedním z nich je Dřínovský potok, pravý přítok Tištínky. Archeologickým výzkumem bylo zjištěno na polní trati Parkáně rozsáhlé pohřebiště z mladší doby kamenné. Dosud však nebylo soustavně prozkoumáno.

Možnosti trávení dovolené

Obec se 450 stálými obyvateli protínají značené turistické trasy a cyklostezky.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí