Hulín

Hulín

Hulín

Slovní popis polohy obce

Město Hulín se rozkládá 6 km SV od Kroměříže po obou stranách řeky Rusavy, na východním okraji úrodné Hané.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o existenci města Hulína pochází z roku 1224, kdy sem vedly kroky českého krále Přemysla Otakara I. V roce 1261, za panování Přemysla Otakara II., přešel Hulín do církevního majetku jako dar krále olomouckému biskupovi Brunovi za jeho četné zásluhy. Za Brunova zástupce Dětřicha (kolem devadesátých let 13. století) došlo k rozsáhlé stavební úpravě hulínského správního centra. Tvrz byla přestavěna na hrad a celý komplex byl opevněn valy a vodním příkopem. Zřejmě ještě za Brunova života byl Hulín povýšen na město. Hulínské obyvatelstvo sužovaly četné požáry a povodně. Obytné domy několikrát vyhořely. V 18. století požár zachvátil kostel, v 19. století dvakrát vyhořela fara, radnice na náměstí lehla popelem v roce 1852. Zdejší obyvatelstvo živilo převážně zemědělství. Hulíňané byli vyhlášenými chovateli dobytka. Tak to bylo až do čtyřicátých let 19. století, kdy s výstavbou železnice přišlo do města mnoho dělníků, a tak se pomalu začaly rozvíjet základy průmyslové historie města. Město Hulín se po roce 1990 rozšířilo o místní části Záhlinice a Chrášťany. Záhlinice bývaly samostatnou obcí s vlastní školou, kostelem, obecním domem, který býval sídlem obecní rady, i hospodou. Její impozantní architektura dodnes zdobí přední část návsi svou pseudobarokní fasádou. Asi 1 km SV od Záhlinic leží Chrášťany, s drobnou zvonicí na návsi.

Nejvýznamnější památky

Románský portál je nejvýznamnějším a nejcennějším prvkem dochovaného torza románské stavby kostela sv. Václava. Podle dostupných archivních materiálů lze založení hulínského kostela sv. Václava situovat přibližně do první čtvrtiny 13. století.

Kultura a tradice

Ve městě se konává Hulínské hudební léto, v místní části Záhlinice slaví hody. Dlouhou tradici má v Hulíně sborový zpěv. První pěvecký sbor Smetana vznikl už počátkem 30. let minulého století, později se z něho stal sbor s výhradně mužským obsazením. Znovu byl smíšený pěvecký sbor Smetana obnoven v září 1999.

Přírodní zajímavosti

Páteří zdejší přírody je řeka Morava s okolními lužními lesy. V lese Zámečku, který byl spolu s přilehlými rybníky vyhlášen jako Přírodní park Záhlinické rybníky, rostou mohutné staré duby a teče řeka Morava. Spolu s mokřadními loukami, které se táhnou od Záhlinic k Tlumačovu, tvoří ojedinělý, téměř nenarušený celek. Z ptačí perspektivy je vidět zrcadlení perliček malých vod, ale také vody velkých pískoven u Hulína a Kvasic, které byly vybagrovány v místech mohutných štěrkových náplavů. Vyskytuje se zde 11 druhů zvláště chráněných druhů obojživelníků a 3 druhy chráněných plazů. Záhlinické rybníky jsou však vyhledávány především milovníky ptáků. Jsou totiž významnou tahovou zastávkou vodních a mokřadních druhů ptáků.

Možnosti trávení dovolené

Hulín má široké sportovní zázemí - sportovní areál s krytou tenisovou halou, koupaliště, minigolf a skateboardové hřiště, které udělá radost hlavně mládeži. Přes celé území kroměřížského okresu prochází podél toku řeky Moravy Moravská cyklostezka, která navazuje na cyklostezky rakouské a slovenské. Dostatečné jsou také ubytovací a stravovací kapacity. Hulín představuje důležitou křižovatku na železniční trati Břeclav–Přerov a Kojetín–Bystřice pod Hostýnem a na silničním tahu Přerov–Uherské Hradiště a Kroměříž–Holešov.

Fotogalerie

Přírodní park Záhlinické rybníky

Přírodní park Záhlinické rybníky

Přírodní park Záhlinické rybníky je jedinečným územím na středním toku Moravy. Zahrnuje komplex Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa v lokalitách Filena a Zámeček. Vyhlášen byl v roce 1995 na ploše 500 ha.

Muzeum Františka Skopalíka Záhlinice

Muzeum Františka Skopalíka Záhlinice

Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém Obecním domě v Záhlinicích, naproti kostela. Muzeum bylo zřízeno v roce 1935 na základě poslední vůle Františka Skopalíka, v šedesátých letech bylo ale uzavřeno. V roce 2007 byl založen Spolek přátel Skopalíkova muzea, který obnovil muzeum a památku slavného rodáka. František Skopalík (1822-1891), rodák ze Záhlinic, byl nejvýznamnější propagátor moderního polního hospodaření v té době.

Nejbližší cíle v okolí