Zlobice

Zlobice

Slovní popis polohy obce

Obec Zlobice se nachází 7 km západně od Kroměříže.

Stručná historie obce

K obci Zlobice patří místní část Bojanovice. První písemná zmínka o Bojanovicích, tehdy svobodném dvorci, pochází z roku 1195. Obě vesnice jsou od roku 1521 spojeny s kroměřížským panstvím. Podle koncovky jména -ice, Zlobice, se dá usuzovat, že byla obec osídlena již v době staroslovanské (pozdější obměna osady rodu Zlobiců, užívalo se označení jména osady podle příslušníků rodu - Zlobici, ves lidí Zlobických od osobního jména Zlob). Obec Zlobice je jediná tohoto názvu v republice. První písemná zpráva o Zlobicích pochází z roku 1078. V této době byli Zlobici majetkem zeměpána, údělného knížete olomouckého Oty Sličného, syna knížete Břetislava. Když Ota Sličný s manželkou Ofkou založili u Olomouce klášter Hradisko a odevzdali jej řádu benediktinů, obdarovali jej řadou vsí. V zakládací listině kláštera z roku 1078 se uvádějí mezi množstvím různých vsí též "Zlobiczi" a "Bezmirow". Zlobice tak patří společně s Bezměrovem a Kyselovicemi mezi nejstarší obce okresu. Od potoka směrem na Popovice bylo postaveno postupně 21 usedlostí. Všechny tvoří nejstarší část obce. K ní patřila budova první školy z roku 1889, v níž je dnes umístěna mateřská škola a obecní úřad. Nejvyšší stavbou této části je Cyrilo-Metodějský kostel postavený v letech 1897-99. Kostel byl vysvěcen roku 1900. Ke kostelu patří budova fary. Vedle ní dal přistavit v roce 1916 zlobický farář P. František Solanský mlýn, který měl malou elektrárnu. Sloužila v omezené míře i pro osvětlení obce a domů. Všechny tyto budovy byly v posledních letech opraveny a jsou dominantní ozdobou obce. Zlobice byly obdařeny obecní pečetí v roce 1683. Měly ve znaku radlici a krojidlo, letopočet 1683 a nápis "Obeczní peczet diediny Zlobice. Toto první obecní pečetidlo bylo roku 1854 nahrazeno novým. Motivem nového pečetidla byly zkřížené kosy, cep a srp (charakterizující polní hospodářství) a název "Pecet obce Zlobicke". Obec Bojanovice měla ve své první pečeti nápis "Obeczný peczet diedini Bojanowicz" a rok 1684. V pečetním poli je uprostřed renesančního štítu košatá lípa. Tato pečeť byla užívána na úředních listech sto sedmdesát let, do roku 1854. Podle této pečeti si obec pořídila razítko používané asi do roku 1890. Po něm bylo pořízeno razítko mosazné se znakem Anděla Strážného. Zřejmě pro náročnost provedení nového znaku špatně tisklo a tak se obec vrátila zpět k původnímu znaku s lípou.

Nejvýznamnější památky

Z kulturních památek se v Bojanovicích dochovala kaple Panny Marie Lurdské z roku 1916. Dominantou Zlobic je kostel sv. Cyrila a Metoděje postavený v letech 1897-99. Na kopci Větrák, který odděluje Bojanovice od Zlobic, stojí uprostřed tří vzrostlých lip pomník padlým v 1. světové válce postavený roku 1920. Na vrcholu vysokého pylonu je umístěna socha Božského Srdce Páně. Na křižovatce silnice vedoucí z Bojanovic do Kojetína, která protíná hlavní silnici ve směru z Kroměříže na Brno, stojí asi 8 m vysoký pylon zvaný lidově "pyramida" nebo také "štátule". V letech 1665-1695 jich umístil celou řadu v Podzámecké zahradě biskup Karel z Lichtenštejna. Později byly přemístěny na různá místa. Jeden z nich stojí právě na křižovatce za Bojanovicemi. Hasičská zbrojnice postavená v roce 1924 je svým stavebním stylem ozdobou návsi. Za zbrojnicí bylo v 70. letech vybudováno výletiště s krytým tanečním kolem, bohatě v minulých letech využívaným. Pro nedořešené majetkové řízení se zde dnes žádné společenské akce nekonají, stejně jako v budově bývalého hostince u Nováků, který býval v minulosti centrem kulturního dění v obci. Větrný mlýn z roku 1808 se nedochoval.

Kultura a tradice

Ferdyšova divadelní společnost vznikla v roce 1989 v Bojanovicích. Skupina nadšenců se dala dohromady především za účelem zachování venkovských tradic jako je masopust a s ním související pochovávání basy, stavění a kácení máje, oslava svátku žen, hodové a vánoční oslavy a další.

Možnosti trávení dovolené

Vodní nádrž za hřištěm, sloužící po určitou dobu i jako udržované koupaliště, je v současné době pro velký nedostatek vody po většinu roku prázdná. V obci s šesti stovkami stálých obyvatel jsou otevřeny dva obchody se smíšeným zbožím, za dalšími službami občané dojíždějí převážně do Kroměříže. Za výletištěm je fotbalové hřiště, které využívá hlavně místní tělový chovná jednota.

Další témata (upřesněte)

Zajímavosti: VĚTRNÝ MLÝN Na návrší mezi Bojanovicemi a Zlobicemi stával větrný mlýn. Roku 1876 byl majitelem Josef Straka. V roce 1894 u něj vystavěl další majitel Ferdinand Žůrek domek č. 54. Mlýn byl postaven asi za napoleonských válek. Na jeho matečníku byl vytesán letopočet: ANNO - 1808 - CLM. Ve mlýně se naposledy šrotovalo obilí pro dobytek roku 1925. Jeho pozůstatky byly rozebrány v květnu roku 1929. Všechny větřáky v okolí ustoupily moderním šrotovníkům poháněným motory a elektřinou. Roku 1892 vyvrátila vichřice větřák v Lutopecnách, r. 1924 shořel větřák v Koválovičkách. Tak skončila éra větrných obrů a zmizel kus poezie venkova.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí