Ždánice

Ždánice

Ždánice

Poloha

Městečko Ždánice leží na jižním okraji Ždánického lesa asi 10 km na severozápad od Kyjova.

Historie

Již ve 12. století byla zeměpanským střediskem obvodu Ždánického lesa a chřibského polesí.

Památky

V letech 1497-1544 tady byla na místě zničeného hradu postavena opevněná tvrz, která byla v roce 1569 za Oldřicha z Kounic přestavěna na renesanční zámek - nyní soukromý majetek. V zámeckém parku se nachází Laudonova vila, postavena ve stylu biedermeier na počátku 20. století. K dalším dominantám města patří raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1700 a starobylá radnice, která byla poprvé zmíněna roku 1565.

Kulturní tradice

V obci se zachovává tradice císařských hodů, které probíhají v říjnu. Funguje tady mužský pěvecký krojovaný sbor, cimbálová muzika a divadelní amatérský sbor. Ve Vrbasově muzeu, které je umístěno v budově zámku, je expozice s napoleonskými památkami, habánskou keramikou a kolekcí lidových maleb na skla z místní historické dílny. Obec Ždánice je známá výrobou černé keramiky.

Příroda

Po hlavních přírodních zajímavostech okolí vás provede naučná stezka Ždánickým lesem s délkou 12 km. Ždánický les má rozlohu okolo 2700 ha a je ceněn pro zachovalé dubové, javorové a bukové porosty. Jeho nejzachovalejší část - 36 ha pralesa, je chráněna jako přírodní rezervace U Vrby.

Fotogalerie

PR U Vrby

Byla vyhlášena v roce 1994. Jsou v ní zastoupeny lesní porosty v původní druhové skladbě – bučiny a dubobučiny v hřebenové části Ždánického lesa. Rezervace na ploše 30 ha se nachází 4 km severovýchodně od Ždánic v blízkosti trasy naučné stezky – stanoviště č. 15. Rostlinstvo a živočišstvo přírodní rezervace Převládají společenstva karpatských bučin s ostřicí chlupatou, místy se však vyskytují i duby, habry, lípy a babyky. K typickým druhům patří kyčelnice cibulkonosná, hvězdnatec čemeřicovitý, svízel Schultésův a svízel vonný. Zajímavá je rovněž zdejší fauna. Z ptáků je významný výskyt holuba hřivnáče, datla černého, kalouse ušatého, krkavce velkého, žluvy hajní. V lesních porostech ždánického lesa se často zdržuje prase divoké a jelen evropský.

Přírodní park Ždánický les

Přírodní park Ždánický les

Pro Ždánický les (roku 1996 vyhlášený přírodním parkem) a Věteřovskou vrchovinu jsou charakteristické hluboké listnaté lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších partiích i bučiny. Na odlesněných svazích jižních úpatí se místy dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva se vstavačem vojenským a dalšími vzácnými rostlinami. V lesních porostech se často zdržuje prase divoké a jelen evropský.

Zámek Ždánice

Zámek Ždánice

Zámek stojí jihozápadně od středu města a je obklopen parkem. Nedostatek vědomostí o stavebním vývoji zámku nedovoluje určit, co přetrvalo z původní tvrze vystavěné za Zástřizlů a jak se její podoba změnila za Oldřicha z Kounic. Do dnešní doby zůstala zachována čtvercová dispozice s nakoso postavenými věžicemi a hřebínkové klenby v přízemí. Dnešní podobu dostal zámek za barokní přestavby provedené v 18. století rodem Liechtensteinů.

Vrbasovo muzeum

Vrbasovo muzeum

Hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka

Hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka

Pozorování jak reálně, tak umělé oblohy v prostředí digitálního planetária. Populárně naučné pořady pro všechny věkové kategorie.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původní gotická kaple byla do v roce 1701 přestavěna a rozšířena v raně barokním stylu. Nový kostel nahradil původní kostel sv. Bartoloměje, který stával na jiném místě (Hrubá strana) a byl za Josefa II zrušen a posléze zbourán.

Nejbližší cíle v okolí