Pavlov

Pavlov

Pavlov

Poloha

Vinařská obec Pavlov leží na východním úpatí Děvína asi 10 km severně od Mikulova na území CHKO Pálava.

Historie

Obec Pavlov která náležela již od 13. století k hradu Děvičky, je starší. Od roku 1334 patřila do majetku mikulovského panství a v 15. století byla největší vinařskou obcí na Mikulovsku. Na území Pavlova jsou ale bohatá archeologická naleziště dokládající osídlení od dob lovců mamutů. Vzhledem k bohatství nálezů nese kultura lovců mamutů z mladší doby kamenné název pavlovien.

Památky

Významnou stavbou v obci je kostel sv. Barbory postavený v roce 1578. Kostel, který prošel několika přestavbami stojí na místě staršího kostela doloženého už ve 12. století. Většina stavení na návsi pochází ze 16. století a byla upravena v duchu selského baroka, další významnou lokalitou je ulice Česká s barokními vinnými sklepy a barokní hřbitov s nárožními věžičkami v ohradní zdi. Obec je od roku 1995 chráněna jako památková rezervace.

Příroda

Pavlov leží na úpatí nejvyšší hory Pálavy - Děvína, který je chráněný jako národní přírodní rezervace. Z dalších přírodních zajímavostí vzpomeňme malou štěrkovnu ve vinicích, která je cennou geologickou a paleontologickou lokalitou.

Dovolená

Pavlov je oblíbená základna pro poznávání krás Pálavy. Pod obcí se nachází jachtklub, který je hojně využíván příznivci plachtění.

Fotogalerie

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov

Přijeďte na místo, kde před 30 tisíci let žili lovci mamutů, prohlédněte si exponáty z té doby a na chvíli se vraťte v čase. Ze země vystupující asymetrické bílé věže se podobají skalám, jež se tyčí na svazích Pálavy. Už jen stavba archeologického parku je jedinečná. Výstavní prostor je prakticky celý skryt v terénní vlně. Na okraji Pavlova, v místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu a které bylo v roce 2010 prohlášeno za národní kulturní památku, vznikla moderně pojatá terénní expozice. Návštěvníci se zde mohou projít kolem odkryté částí skládek mamutích kostí, ponechané po archeologickém výzkumu přímo na jejím původním místě. Expozice, začleněná do moderně pojaté architektury, představuje zájemcům osídlení našeho regionu v době před 25-30 tisíci lety, zajímavou a bohatou materiální kulturu lovců-sběračů, včetně četných příkladů vyspělého umění, rituálů a pohřebního ritu.

PR Děvín

PR Děvín

Barokní sklepy

Barokní sklepy

Dívčí hrady

Dívčí hrady

Novomlýnské nádrže

Novomlýnské nádrže

Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny je ptačí oblastí soustavy Natura 2000

Naučná stezka Děvín

Ke stezce se dostanete po značených turistických trasách z Dolních Věstonic, Pavlova, Klentnice a po cestě stoupající od silnice mezi Pavlovem a Klentnicí do Soutěsky. Stezka pokrývá velmi široké spektrum témat od místního rostlinstva a živočichů až po vodohospodářskou a zemědělskou problematikou nebo historii hradu Děvičky.

Naučná stezka Pavlovské vinice a vinné sklepy

Tři kilometry dlouhá naučná stezka vás na sedmi zastaveních seznámí s vinařskou obcí Pavlov, historií pavlovských vinic a zdejšího vinařství.

Nejbližší cíle v okolí