Kněžpole

Kněžpole

Slovní popis polohy obce

Obec Kněžpole leží v rovinaté oblasti Dolnomoravského úvalu, 6 km severovýchodně od města Uherského Hradiště.

Stručná historie obce

Současný název obce Kněžpole je od roku l925, a je odvozený od pojmu „pole kněžovo“ - čili panovníkovo. Než se ustálil do dnešní podoby, prošel dlouhým vývojem. Historie udává tvary Zneispole (1220), Knesepole (1228), Gnespul (1372), Kniezpole (1522), Kniespol (1751) či Kněžpol (1918). První písemné zmínky o Kněžpoli jsou již z roku 1220. V listině Codesu Moraviae je uveden soupis majetku velehradského cisterciáckého kláštera. Majetkem kláštera byla obec až do roku 1528, kdy přechází prodejem do majetku města Uherského Hradiště na základě řádné kupní smlouvy. V letech 1301-1315 ze sousedního Slovenska opakovaně vtrhl uherský magnát Matúš Čák Trenčanský za účelem plenění a obohacování se. Pevné hradby města Uherského Hradiště jeho útokům odolaly, nikoli však obyvatelstvo okolních obcí, zejména na levém břehu řeky Moravy. Konec řádění Matúše Čáka učinil až král Jan Lucemburský. V letech 1334 a 1383 vpadli na Slovácko pro změnu Uhři. Na reformační bouře 15. století doplatil velehradský klášter, který byl v r. 1421 úplně zničen moravskými husity. V plamenech tam bohužel zmizely i záznamy o nejstarší historii Kněžpole. Daleko těžší následky než války husitské měly na Hradišťsko války uherské mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Ten se pokusil se silným vojskem třikrát dobýt Uherské Hradiště, které se ale pokaždé ubránilo. Poničeny tak zůstaly „jenom“ okolní obce. Matyáš Korvín byl na hlavu poražen roku 1469 na bitevním poli nad Kněžpolem, mezi obcemi Bílovice a Mistřice, a to synem Jiřího z Poděbrad - Jindřichem. Století sedmnácté bylo pro Moravské Slovácko stoletím nejstrašnějším v historii. Nájezdníci sedmihradského vévody Štěpána Bočkaje řadu vesnic včetně Kněžpole vydrancovali a srovnali se zemí. V letech 1704-1708 bylo Hradišťsko několikrát vypleněno uherskými kuruci Jiřího II. Rákocziho. Obyvatelstvo před nimi prchalo do lesů, svou úrodu, obilí a cennosti si zakopávalo do tzv. „lochů“, což jsou díry v zemi s úzkým otvorem a rozšiřující se dutinou. Několik lochů bylo objeveno i na kněžpolském katastru, všechny prázdné. V roce 1834 žilo v Kněžpoli kolem 400 obyvatel. Do té doby byl průměrný věk lidí v obci velmi nízký - muži se dožívali asi 40 let, ženy jen o málo více. Jednou z příčin byly tyfus, tuberkulóza a cholera. Poměrně často zasahovaly Kněžpole požáry. Při nejničivějším z nich v roce 1886 vyhořelo 11 usedlostí (č. p. 31 až 41). V roce 1910 postihla Kněžpole velká povodeň, když se protrhnuly hráze potoka Březnice. V témže roce byla provedena regulace toku - jeho napřímení a zpevnění hrází.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Anny z roku 1856 je nejstarší památkou v obci. Vedle kostela stojí kříž Ukřižování, od roku 1994 prohlášený kulturní památkou. Při výjezdu směrem na Bílovice roste kaštan, strom zasazený v roce 1879 při příležitosti stříbrné svatby císaře Františka Josefa I.

Kultura a tradice

Na sklonku zimy vychází do ulic vesnice fašankový průvod, na jaře chasa staví a o měsíc později kácí máji, v červenci se koná Svatoanenská pouť. V říjnu rok vrcholí slováckými hody s právem. Tradiční akcí je dechovkový festival, slavnostní vánoční atmosféru navozuje lidová hra pod širým nebem s živým betlémem. Atraktivní podívanou je podzimní Hubertova jízda až stovky koní napříč vesnicí.

Přírodní zajímavosti

Kněžpole se rozkládá v rozsáhlé rovině Dolnomoravského úvalu na levém břehu řeky Moravy, která tvoří přirozenou západní hranici obecního katastru. Mezi jejími vodami a obcí se na ploše 333 ha rozprostírá lužní Kněžpolský les. Většina zbývající plochy katastru je zemědělsky obdělávána, včetně jeho kopcovité jižní části. V katastru obce se rozkládají dvě přírodní rezervace: Kanada - slepé (odstavené) rameno řeky Moravy, a Trnovec - část lužního lesa a starý ovocný sad v nivě řeky Moravy.

Možnosti trávení dovolené

Na třetině území obce roste lužní les, který ukrývá ráj rekreačních rybářů – mrtvé rameno řeky Moravy zvané Kanada. Sportovní areál se dvěma fotbalovými hřišti doplňuje sauna, tenisové kurty a možnost občerstvení. Kněžpole má v zimním období také kluziště.

Fotogalerie

Kostel sv. Anny

Přírodní rezervace Kanada

Přírodní rezervace Kanada

Přírodní rezervace Kanada představuje rozsáhlý komplex lužního lesa včetně slepých ramen, tůní a luk nivy řeky Moravy. Toto malebné zákoutí s překrásnými scenériami, součást Kněžpolského lesa, je domovem mnoha ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin.

Přírodní rezervace Trnovec

Přírodní rezervace Trnovec

Přírodní rezervaci Trnovec tvoří lužní les, starý ovocný sad a květnaté nivní louky ležící severozápadně od obce Kněžpole. Je domovem mnoha ohrožených i zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní památka Kněžpolský les

Přírodní památka Kněžpolský les

Přírodní památka Kněžpolský les se nachází na obou březích řeky Moravy severovýchodně od Uherského Hradiště. Její součástí jsou i přírodní rezervace Kanada a Trnovec.

Nejbližší cíle v okolí